iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (1)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
အေရးထက္ အေျပာပိုေကာင္း၏ ။ သူတစ္ပါး၏ အျမင္ကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္။ စကားအလြန္သြက္၏ ။ ဤ သူမ်ိဳး၏ စကားသည္ ရင္ထဲကမလာ။ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (1)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
(၁) လံုးပါသူ၏ အျပဳအမူအားလံုး။ သူတစ္ပါး၏အျမင္ကို နားလည္တတ္သူျဖစ္၏ ။ သူတစ္ပါး၏ အျပဳအမူကို အတုခိုး၏ ။ ဤအရည္အခ်င္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရည္အခ်င္းျဖစ္၏ ။ မွ်မွ်တတျပဳသူျဖစ္၏ ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ အရည္အခ်င္းကိုသံုးပါက အလြန္အက်ိဳးရွိ၏။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (1)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
စကားလံုး၊ စာအေရးအသားသံုးသပ္မႈ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ၏ ။ လက္ခံစိတ္၀င္စားႏိုင္ေအာင္ ေရးႏိုင္၏ ။ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ ဤဂဏန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾက၏ ။ အခ်ဳိ႕မွာ စကားေျပာ အလြန္ညံ့ျခင္း၊ မထိန္းမသိမ္း တတြတ္တြတ္ေျပာတတ္သူမ်ား ေတြ႕ရတတ္၏။ အေျခခံအားျဖင့္ ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္သူမ်ားျဖစ္၏ ။ အထူးသျဖင့္ မိမိႏွင့္ ဘ၀တူသူကိုသာ ေပါင္းသင့္၏ ။ ။
၄ လံုးအထက္ / ႐ုပ္ေရာစိတ္ပါလုပ္တတ္ျခင္း၊ အနားမယူတတ္ျခင္း၊ အေတြးျမန္ဆန္ျခင္း၊ ျပဳမူေအာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါး၏ အထင္လြဲျခင္းကို ခံရေလံရွိ၏ ။ (၁) ငါးလံုးအတြဲသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လိုလား၏ ။ (၁) ဂဏန္းတြဲမ်ားသည္ အစားမွား၍ အဆိပ္ျဖစ္တတ္၏ ။ စိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခုရွာထားလွ်င္ ေအာင္ျမင္တတ္၏။ ရွာမထားလွ်င္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္သူမ်ား ျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ျပင္ပ ဆက္ဆံေရး ညံ့တတ္၏ စိတ္လိုက္မာန္ပါႏွင့္ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္တတ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (2) ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕လွ်င္ ထိုသူ၏ အေျခအေနမွန္ကိုသိေအာင္ စဥ္းစားႏိုင္သူျဖစ္ျခင္း၊ မ႐ိုးသားမႈကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းႏိုင္သူျဖစ္၏ ။ ခံစားမႈျပင္းထန္၍ သမထအာ႐ုံရရွိထားသူမ်ားျဖစ္တတ္၏ ။ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မွသာလွ်င္ ႐ုပ္ကိုမထိခိုက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေပလိမ့္မည္။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (2)ဂဏန္း 2 လံုးပါသူမ်ား။
အလြန္ျမင့္ေသာ အာ႐ုံခံစားမႈ ၊ သမထအာ႐ုံႏိုးၾကားမႈမ်ားရွိ၏ ။ သမထအာ႐ုံသည္သူတို႔အတက္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္လည္းေကာင္း လြန္စြာအသံုး၀င္၏ ။ သူ၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူကိုပင္လွ်င္ သံသယရွိေနတတ္၏ ။ ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ အနီးကပ္ေနသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစ၏ ။ သူတစ္ပါး၏ ျပႆနာတြင္၀င္မပါရ ။ ပါလွ်င္ ရွင္းမရျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ။
သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (2)ဂဏန္း ၃ လံုး ႏွင့္အထက္ပါသူမ်ား။
ဘ၀၌ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္မထိန္းႏိုင္ လုပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေစႏိုင္၏ ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါမလုပ္ရန္ သတိျပဳသင့္၏ ။ ႏွလံုးသားထိ မခံစားမိေစရန္ အထူးေလ့က်င့္ထားသင့္၏ ။ အထီးက်န္သမားမ်ားျဖစ္သြားတတ္၏ ။ ခံစားမႈျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ထိခိုက္ႏိုင္ေစ၏ ။ အႀကံေပးလိုသည္မွာ ဂီတကို လိုက္စားသင့္၏ ။ သို႔မသာလွ်င္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ရရွိေပလိမ့္မည္။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (3)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
စိတ္ကူးအလြန္ေကာင္းသူျဖစ္၏ ။ လက္တြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ၏ ။ ေန႕စဥ္လူေနမႈအခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူမ်ား ၊ အေကာင္းျမင္သမားမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္သူမ်ား၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံသူကို ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေစာင့္ေရွာက္သြားသူျဖစ္၏ ။ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (3)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
သူတစ္ပါးႏွင့္မတူေအာင္ေနတတ္၏ ။ လူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္တစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္သြားတတ္ၾက၏ ။ အေတြးကို စကားလံုးႏွင့္ေဖာ္ျပရာ၌ အလြန္ ေကာင္း၏ ။ စာေရးေကာင္း၏ ။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ တစ္ခါတရံ၌ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (3)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
စိတ္ဓာတ္အားေကာင္းေသာ္လည္း စိတ္ကူးေရလ်င္ေၾကာတြင္ နစ္ေမ်ာေနျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္ ၏ ။ ဗဟုသုတစုေဆာင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးေနတတ္ျခင္း၊ စိတ္ကူးႏွင့္႐ူးေနတတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္တတ္၏ ။ ေကာင္းကင္ဆန္ေနသူျဖစ္၏ ။ အေကာင္းဆံုးမွာ ေကာင္းကင္မွေျမႀကီးသို႔ အျမန္ဆင္းရန္ျဖစ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (4)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
လြန္စြာစည္း႐ုံးေကာင္းသူျဖစ္၍ သူ႔အနားတြင္ လူမ်ား ပတ္ပတ္လည္ေနတတ္၏ ။ သူတစ္ပါး၏ အႀကံကို လည္း လက္ခံတတ္၏ ။ လက္မႈပညာ ကြ်မ္းက်င္၏ ။ ဂီတဓာတ္ခံပါရမီရွိ၏ ။ စိတ္ဓာတ္စိတ္ေကာင္းရွိ၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (4)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ၏ ။ အလုပ္တစ္ခုကိုစၿပီးလွ်င္ ၿပီးဆံုးေအာင္လုပ္တတ္၏ ။ ၀ါသနာ ေၾကာင့္ပဲလုပ္လုပ္၊ အလုပ္သေဘာပဲလုပ္လုပ္ လက္ေျမာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏ ။ အႏုပညာ၊ ပန္းပု၊ အိုးအလွ၊ ေငြထည္၊ သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရ၏ ။ သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ တိတိက်က်လုပ္သင့္၏ ။ သူတို႔ဘ၀တြင္ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ေနခဲ့ၾကရ၏ ။ မသပ္မရပ္၀တ္ဆင္လွ်င္ မတိက်သူဟု သတ္မွတ္ရမည္။ ၎တို႔အား ဖိႏိွပ္ရန္ခက္ခဲ၏။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (4)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
စည္း႐ုံးေရးေကာင္းမ်ားျဖစ္၏ ။ မည္သည့္အလုပ္ကိုျဖစ္ေစ လုပ္လွ်င္ လက္ေျမာက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအလုပ္ကို လုပ္ခဲ၏ ။ လက္မႈပညာ၊ ဂီတအရာ၌ ကြ်မ္းက်င္၏ ။ ဘ၀တြင္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အႏုယုဘဂီတကို လုိက္ စားသင့္၏ ။ သို႔မဟုတ္ပါက ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းမည္။ စိတ္အားထက္ ႐ုပ္အားေကာင္းသူမ်ားျဖစ္၏ ။ ေရွးေခတ္က ေက်း ကြ်န္းမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ခိုင္းေစသူမ်ား slave driver ျဖစ္ၾက၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (5)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
အားလံုးႏွင့္ သင့္ျမတ္၏ ။ သူမ်ား အလုပ္ႏွစ္ဆလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တြန္းပို႔ႏိုင္၏။ လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္ႏိုး၏ ။ အိမ္တြင္းေရးမသာယာမႈမ်ား ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါး၏ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ ေသာ ဂဏန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (5)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
( ၅ ) လံုးသမား၏ ႏွစ္ဆျဖစ္၏ ။ အရက္ေသစာ၊ ေဆးစြဲတတ္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ လိုက္စားတတ္သည္။ စိတ္ေပါ့လက္ေပါ့ေနတတ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (5)ဂဏန္း ၃လံုးပါသူမ်ား။
ခ်ဴပ္ကိုက္ရန္ အလြန္ခက္၏ ။ ဦးေဆာင္ေသာသူလည္း ျဖစ္၏ ။ လိုခ်င္ေသာအရာကို ရေအာင္ယူႏိုင္၏ ။ ေရရွည္အတြက္သာ စဥ္းစားသင့္၏ ။ ခက္ခဲေသာအလုပ္ႀကီးကို လြယ္ လြယ္ကူကူလုပ္ႏိုင္၏ ။ နဂိုအခ်စ္ထက အပိုအခ်စ္ကို ရွာတတ္၏ ။ အခ်စ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ႀကဳံ ေတြ႕ရေလ့ရွိ၏ ။ အမ်ား အားျဖင့္ လူမုန္းမ်ား၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (6)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မိမိအိမ္ကို ျမတ္ႏိုးတတ္သူမ်ား၊ မိသားစုတာ၀န္ကို ေက်ပြန္သူမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ အသက္ ႀကီးရြယ္အိုးသူမ်ားအား ေတာင့္ေရွာက္တတ္ၾက၏ ။ ၎တို႔အဖို႔ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ဒုကၡေတြ႕လွၿပီျဖစ္၏ ။ မိဘအုပ္ထိန္းသူေကာင္းမ်ားျဖစ္တတ္၏ ။ ေနာက္ဆံုး၌ အထီးက်န္မ်ားျဖစ္သြားတတ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (6)ဂဏန္း 2 လံုးပါသူမ်ား။
အလြန္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ေသာမိဘမွေမြးဖြားလာၿပီး ကိုယ္တိုင္မိဘျဖစ္ေသာအခါ သားသမီးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္၍ ထြက္ခြာသြားရတတ္၏ ။ ဘ၀ေနနည္းထိုင္ နည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိသူမ်ားျဖစ္၏ ။ စိတ္အလိုလိုက္မႈ ေၾကာင့္ ႐ုပ္ခႏၶာဒုကၡေရာက္တတ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (6)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
စိုးရိမ္စိတ္လြန္၍ ဒုကၡေတြ႕တတ္၏ ။ အဆိုးဘက္ ေတြးတတ္၏ ။ မလိုအပ္ဘဲ ျပႆနာရွာတတ္၏ ။ ၀ါသနာပါရာ လုပ္ငန္းကို လုပ္သင့္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (7)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
အစေတးခံသူမ်ားျဖစ္၏ ။ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕လွ်င္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုထားပါ။ ဘ၀အတြ႕ အႀကံဳ မ်ားသည္ ။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆရာသမားမ်ားျဖစ္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (7)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
ဘ၀အခက္အခဲ မည္မွ်ႀကီးမားသည္ ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အတြင္းဓာတ္ခံ မေနာစြမ္းအားေကာင္း၏ ။ အေျခအေနကို အကြက္႐ိုက္၍ အသံုးခ်တတ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊေသာ့ကိုင္ထားသကဲ့သို႔ အရာရာကို ဖြင့္ႏိုင္၏ ။ ဂီတဓာတ္ခံပါသူမ်ားျဖစ္သည္။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (7)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
တိုးတက္ျဖစ္ ထြန္းမည္။ ေလာကီပညာကို အထူးစိတ္၀င္းစား၏ ။ ေကာင္းစြာစိတ္ကို ထိန္းသိမ္း၍ လိုက္စားပါက ေပါက္ေျမာက္သြား ႏိုင္သည္။ တစ္ခါတရံ၌ စိတ္ဓာတ္က်သြားတတ္၏ ။ ထိန္းသိမ္းပါ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (8)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စနစ္တက် ေနထိုင္တတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏ ။ အလုပ္ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မလုပ္ဘဲ ထြက္သြားတတ္ၾက၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ( ၈ ) တစ္လံုးသမားကို Rolling Stone ဟုေခၚသည္။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (8)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ ဆံရာ၌ အာဏာသံမပါရန္ ဂရုစိုက္ပါေလ ။ သူတစ္ပါးကို အယံုအၾကည္နည္းသူမ်ားျဖစ္၏ ပတ္၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲ လြန္စြာလိုလား၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (8)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
လြန္စြာရွားပါးေသာ ဂဏန္းတြဲျဖစ္၏ ။ ငယ္စဥ္က ဘ၀အေျပာင္းအလဲမ်ား၍ လူလတ္ပိုင္း တြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ေငြရွာေသာေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္၏ ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ဘ၀တြင္ ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏို္င္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရရန္ ခက္ခဲလွ၏ ။ အထူးဂရုစိုက္ပါ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (9)ဂဏန္း ၁ လံုးပါသူမ်ား။
အသစ္အဆန္းမ်ား ရွာေဖြတတ္၏ ။ ႐ုပ္အားသန္႔၏ ။ စိတ္အားျဖည့္လိုက္လွ်င္ အလြန္ထူးခြ်န္မည္။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (9)ဂဏန္း ၂ လံုးပါသူမ်ား။
လြန္စြာႀကီးမားေသာ စိတ္စြမ္းအားရွိသူမ်ား၊ တစ္စံုတစ္ရာကို ထားခဲ့ႏိုင္မည့္သူမ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ဒႆနဆရာ မ်ား ျဖစ္တတ္၏ ။ မည္သည့္အရာကို မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိ၏ ။ အလႊာေပါင္းစံုမွလူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံတတ္၏။စိတ္အားကိုခ်ဳပ္သံုးရေသာေၾကာင့္ ေန႕စဥ္
 ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္၏ ။

သင္၏အဂၤလိပ္ေမြးသကၠရာဇ္တြင္ (9)ဂဏန္း ၃ လံုးပါသူမ်ား။
စိတ္စြမ္းအင္ေကာင္း၏ ။ သို႔ေသာ္ အလြန္ဆူပူ ေသာင္းၾကမ္း တတ္သည္။ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာျပင္းထန္သူ မ်ားျဖစ္သည္။

Credit:Hein Tint Zaw

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top