iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


(1) ရွင္းလင္းစြာ ေရးသား၍ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကို အၾကံေပးေဖာ္ျပပါ။
(2) သင္သည္ လူေတြၾကားတြင္ မေၾကာက္မလန္႔ သြားလာေနသည္ဟု လူေတြက ထင္ပါေစ။
(3) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ ေရွာင္တခင္ ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံပါ။ တမင္စီစဥ္ေတြ႔ဆံုျခင္းကဲ့သို႔ပင္ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။
(4) လာေတြ႔ေသာဧည့္သည္မ်ားကို မေတြ႔ဘဲ မၾကာခဏ ျပန္မလႊတ္ပါႏွင့္။
(5) ျပည္သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား အၿမဲရေနေအာင္ ဖန္တီးပါ။
(6)‘လူတိုင္း ခ်ီးက်ဴးခံခ်င္သည္’ဆိုျခင္းကို သတိရပါ။
(7) သင္၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား မတ္တတ္ရပ္ေနႏိုင္လွ်င္ သင္လည္း မတ္တတ္ရပ္ေနႏိုင္သည္။
ကိုယ္တိုင္ နမူနာေကာင္း ျပပါ။
(8) စိတ္ခ်ရေသာ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကို ရႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
(9) တစ္ႀကိမ္တြင္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲသာ ဆင္ႏႊဲပါ။
(10) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက သင့္အား ျပတ္သားသူ၊ တည္ၾကည္သူ၊ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူဟူ၍ ယံုၾကည္လာေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ သူတို႔က သင့္အား ယံုၾကည္ေလးစားလာလိမ့္မည္။
(11) အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈစည္းကမ္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးသိကၡာတို႔ကို တစ္ခါတစ္ရံ ‘ေဘးခ်ိတ္’ထားရ၏။
(12) လူ႔သေဘာ လူ႔မေနာကို နားလည္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ပိုက္ဆံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။
(13) လူ႔အျပဳအမူကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပဳျပင္၍ရႏိုင္ေသာ္လည္း လူ႔သဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း သတိရပါ။
(14) သနားၾကင္နာျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။
(15) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆံုးလွ်င္ စိတ္ဓာတ္က်သည္။
(16) ဌာနတြင္း မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အားမေပးႏွင့္၊ ညႇိႏိႈင္းေစ့စပ္ရန္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အၿမဲတမ္းေဖ်ာင္းဖ်ဆြဲေဆာင္ပါ။
(17) အင္အားကို ေနာက္ဆံုး အားကိုးရာအျဖစ္သာ သံုးပါ။
(18) ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားက သူတို႔လုပ္ရပ္ကို သူတို႔စိတ္ကူးျဖင့္ လုပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်င္ၾကေၾကာင္းကိုသတိရပါ။ ထုိ႔ထက္ သူတို႔လုပ္ရပ္သည္ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားသည္ဟု ယံုၾကည္ခ်င္ၾကေၾကာင္းကိုသတိရပါ။
(19) ေနာက္လိုက္ငယ္သားကို မိမိဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္လိုလွ်င္ မိမိသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သူယံုၾကည္ေအာင္ ပထမဦးစြာ ျပသပါ။
(20) ေနာက္လိုက္မ်ားကို မိမိက ဦးေဆာင္ရန္ သူတို႔၏ သေဘာတူညီမႈကို အရင္ရယူပါ။
(21) ေနာက္လိုက္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ႏွင့္ အာဏာကို ခြဲေ၀ေပးပါ။
(22) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဌာနအသီးသီး၏ ႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္၀၀
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ပါ။
(23) ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ အမိန္႔မေပး၊ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းတို႔ကိုသာျပဳလုပ္သည္။
(23) လူတစ္ေယာက္အား ႏွိပ္ကြပ္လွ်င္ ထိုသူႏွင့္ ထိုသူ၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ထာ၀ရရန္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
(24) အျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘယ္လိုမွ် အက်ိဳးမျပဳ။
(25) နာမည္ေကာင္းထြက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔သာ လူေတြခ်ဥ္းကပ္ခ်င္ၾကသည္။
(26) တစ္ခါတစ္ရံ မသိေယာင္ေဆာင္ေနလိုက္ျခင္းသည္ အက်ိဳးယုတ္ေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မျဖစ္ႏိုင္။
(27) သာမန္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအား ဘ၀မပ်က္ပါေစႏွင့္။
(28) မလိုတမာစိတ္ကို ေရွာင္ပါ၊ ေမတၱာေစတနာကို ေဆာင္ပါ။
(29) မိမိ၏ အေကာင္းဆံုးအျပဳအမူမ်ားျဖင့္သာ လူေတြကို ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံပါ။
(30) ေဒါသ မမ်ားေစေရးအတြက္ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
(31) စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာ လူထုကို မေၾကာက္ပါႏွင့္၊ မိမိ၏ ႐ုိးသားေသာ ခံစားခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပပါ။
(32) ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမွန္တရားသည္ မတရားစြပ္စြဲ ေ၀ဖန္မႈကို အေကာင္းဆံုး ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။
(33) ကိုယ္သိသေလာက္၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ၿပီးဆံုးေအာင္အထိလုပ္ပါ။
(34) မတရားစြပ္စြဲခ်က္ကို တစ္ႀကိမ္အ႐ႈံးေပးလိုက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
(35) မိမိအား အုပ္စုႏွစ္စုလံုးက ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္လာလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စုလံုးက ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္ျခင္းမျပဳလွ်င္ မိမိမွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္အုပ္စုက ကေလာ္တုတ္ၿပီး တစ္ဖက္အုပ္စုက ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ
ျပဳတာမ်ိဳးကိုေတာ့ သတိထားပါ။
(36) တိုက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေျခရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိက မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာလုပ္ရပ္ကို စြန္႔လႊတ္မပစ္ပါႏွင့္။
(37) တစ္သမတ္တည္း ေျဖာင့္မတ္ခိုင္က်ည္မႈကို မိမိ၏လုပ္ငန္းစက္ယႏၲရားတြင္ ေခြးသြားစိပ္ တစ္ခုသဖြယ္သတ္မွတ္ပါ။
(38) စမ္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္ကူးေနစဥ္ ျမင္းကို အေရာင္းအ၀ယ္မလုပ္ပါႏွင့္။
(39) အသံုးက်တဲ့ ဖဲခ်ပ္ေတြ အကုန္လံုးသံုးၿပီးေတာ့မွ ဖဲ၀ိုင္းက ထပါ။
(40) မိမိ၏ လုပ္ရပ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္လွ်င္ ေလွ်ာ့လုပ္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ကိုအေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ ပိုလုပ္ပါ။ အမွားကိုျမင္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ။ အျမင္သစ္အျမင္မွန္ကို အၿမဲတမ္း ႀကိဳဆိုလက္ခံပါ။
(41) အမႈထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အေလးထားသလို အမႈထမ္းမ်ား စြန္႔စားလုပ္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာႏိုင္သည့္အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါ။
(42) အလြန္ေဒါသထြက္ေသာအခါ စိတ္ကိုထိန္းၿပီး စာေရး၍ ဖြင့္အန္ပစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုစာကို သက္ဆိုင္သူထံမပို႔ဘဲ သိမ္းထားလိုက္ပါ။
(43) ရန္သူကို ထုေခ်ရွင္းလင္းမေနပါႏွင့္။
(44) ျငင္းခုံျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း စေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အထူးေရွာင္ပါ။
(45) အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခု ဆံုး႐ႈံးမႈကို ေရွာင္ရန္အလို႔ငွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကို ဘယ္ေတာ့မွ် စေတးမခံပါႏွင့္။
(46) ေတြေ၀မႈ၊စိတ္ဓာတ္က်မႈႏွင့္အေရးေပၚလိုအပ္မႈတို႔ကိုအခြင့္ေကာင္းယူၿပီး
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအမည္ခံယူပါ။
(47) အၿမဲတမ္း ဦးစြာလႈပ္ရွား၊ ဘယ္ေတာ့မွ် ေနာက္ပိတ္ခ်ီး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။
(48) မိမိ၏ အင္အားအခ်က္အခ်ာအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္မပစ္ပါႏွင့္၊ ၿပိဳင္ဘက္က ျဖတ္ခုတ္သြားလိမ့္မည္။
(49) သင့္အား ဦးစြာမတိုင္ပင္ဘဲ သင့္တာ၀န္ကို လက္ေအာက္လူက ဘယ္ေတာ့မွ် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ပါေစႏွင့္။
(50) သင္၏လက္ေအာက္လူကို ‘သမၼတယင္ေလာက္ႀကီး’ ကိုက္ေနလွ်င္ ယင္ေကာင္ႀကီးကို ပုတ္ထုတ္မပစ္ပါႏွင့္။
(51) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ သတင္းအခ်က္အလက္စုပါ၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ိဳးစံုရွာပါ၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ႀကိဳေတြးၾကည့္ပါ။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေစ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ေပးအပ္ပါ။
(52) ပထမဦးစြာ ဆႏၵခံယူပါ၊ ဆႏၵခံယူျခင္းျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္မွသာ အာဏာကို သံုးပါ။
(53) တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး စြန္႔စားလုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ားကိုသာ မိမိ၏ အဓိကလက္ေအာက္ခံ အမႈေဆာင္
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(54) ေရွ႕တန္းသို႔ထြက္ပါ၊ အႏိုင္ႏွင့္အ႐ႈံးကို ခံႏိုင္ရည္ရွိပါ။
(55) အမႈထမ္းမ်ားက မိမိ၏အဓိကလက္ေအာက္ခံ အမႈေဆာင္ပုဂၢိဳလ္အား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လာပါက စြပ္စြဲခ်က္မွန္ကန္လွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဖယ္ရွားပစ္ရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။
(56) မိမိေနာက္လိုက္မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေထာက္အကူေပးပါ။
(57) စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀လာေအာင္ သံုးလမွ ငါးလအထိ ‘သိကၡာဆည္ခ်ိန္’ေပးပါ။
(58) အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္လွ်င္ အာဏာကို ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္
အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးပါ။
(59) ဘာမွ် အလုပ္မလုပ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီး စုေဆာင္းေနေသာ
လက္ေအာက္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို သတိထားပါ။
(60) အမႈေဆာင္သစ္အား လမ္းမွန္ကို ေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ သင္ျပပါ၊ လမ္းၫႊန္ပါ။ မိမိက သူ႔အား
အလုပ္ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း သူသိပါေစ။
(61) ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔လို လူသားမ်ိဳးကိုသာ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္
ေရြးၾကသည္။
(62) အတင္းဖိတိုက္သင့္လွ်င္ အတင္းဖိတိုက္ပါေစ။
(63) လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အခက္အခဲေတြ ေတာင္လိုပံုေနလွ်င္ အေျခအေနႏွင့္အတူ ျမင့္တက္ပါ၊
အသစ္ေတြးပါ၊ အသစ္လုပ္ပါ။
(64) မိမိလူေတြ မေအာင္ျမင္လွ်င္လည္း သူတို႔အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့မသြားပါႏွင့္။
(65) မိမိသည္ သူတို႔အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုလားေၾကာင္း လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား သိပါေစ။
(66) ဘယ္ေတာ့မွ် မႀကိဳးစားလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ် မေအာင္ျမင္ႏိုင္။
(67) က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူ၀ါဒကိစၥမ်ားမွတစ္ပါး အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အထက္အမိန္႔ကို ေစာင့္မေနဘဲ မိမိတို႔၏ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အားေပးပါ။
(68) အေတာ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာဆည္းပူးေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို မေမ့ပါႏွင့္။
(69) မိမိ၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္သိေသာသူမ်ားသာ ရွိပါေစ၊ ‘ပုတ္သင္ေခါင္းညိတ္’
လူစားမ်ိဳးေတြ မရွိပါေစႏွင့္။
(70) အသစ္ တိုးတက္မႈေတြကို အသံုးခ်ရန္ လက္မေႏွးပါႏွင့္၊ မိမိ၏ တပ္သားမ်ား လက္ထဲသို႔ လက္နက္သစ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားပါ။
(71) မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ ဦးတည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပပါ။ မိမိလုပ္ရပ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသပါ။
(72) ေရာက္ေလရာတြင္ အခြင့္သာတိုင္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။
(73) ထိေရာက္ေသာအျမင္ကို လူထုအေပၚ အတင္း႐ုိက္သြင္း၍ မရႏိုင္။ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးျခင္းျဖင့္သာ
ရႏိုင္သည္။
(74) ‘လွည့္လည္ေခါင္းေဆာင္မႈ’ နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိ၏အျမင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
(75) မိမိ၏အျမင္ကို ေဟာေျပာေသာအခါ အျမင့္ႀကီးကို မခ်ိန္ရြယ္ပါႏွင့္။ နိမ့္နိမ့္ခ်ိန္ပါ၊ သာမန္ျပည္သူေတြသေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ သူတို႔သာလွ်င္ သင္၏ပစ္မွတ္ျဖစ္သည္။
(76) အျမင္ကို ဆန္းသစ္ေသာအခါ အတိတ္ကို ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုႏွစ္ခုကို အနာဂတ္ႏွင့္
ေပါင္းကူးေပးပါ။
(77) ဆန္းသစ္ေသာအျမင္သည္ လူသားစြမ္းရည္ႏွင့္ လူသားအားမာန္ကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း
သေဘာေပါက္ပါ။
(78) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာအခါ ကိုယ့္အဖို႔ေရာ၊ သူ႔အဖို႔ပါ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာခံစားခ်က္မ်ိဳး မက်န္ရစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။
(79) စကားေျပာေသာအခါ ပင္ကိုသဘာ၀အတိုင္း ႐ုိးသားစြာေျပာပါ၊ မ၀င့္၀ါပါႏွင့္၊ အထက္စီးေလသံ မပါပါေစႏွင့္။ မိမိအား သူတို႔တစ္သက္လံုး သိကၽြမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ လူေတြထင္မွတ္က်န္ရစ္ပါေစ။
(80) လူေတြကို မိမိဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ ဟာသဉာဏ္သည္ အဓိကအေရးပါေသာ အဂၤါတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို မေမ့ပါႏွင့္။
(81) ရယ္ေမာျခင္းသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာေစႏိုင္ေသာ ေဆးစြမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။
(82) ရယ္စရာ ပံုတိုပတ္စမ်ားျဖင့္ လူေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္လွ်င္ ပို၍ ထိေရာက္သည္။
(83) အျခားသူမ်ား၏ ေလေၾကာရွည ္ အက်ိဳးမ့ ဲ ေဆြးေႏးြ ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ႀကိဳးစားပမ္းစား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ ဆီေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပံုတိုပတ္စကေလးျဖင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
(84) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ စကားလက္ဆံု ေျပာျခင္းျဖင့္ သစၥာရွိမႈကို ပို၍
ရရွိႏိုင္သည္။
(85) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား တူညီေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးေပးပါ။
(86) မိမိ အျမင့္သို႔ေရာက္သြားေသာအခါ ေအာက္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ကလူကို အကူအညီေပးပါ။
(87) ေနာက္လိုက္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေျခခံပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
(88) မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္ေသာသူႏွင့္ အတူရပ္ပါ၊ သူ မွန္ကန္ေနလွ်င္ သူႏွင့္အတူတူရပ္ပါ။ သူအမွား
လုပ္ေသာအခါ သူ႔ကို စြန္႔ခြာလိုက္ပါ။
(89) လုပ္ရပ္မမွန္ကန္ဘဲႏွင့္ မိမိ၏အက်င့္စ႐ုိက္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို ဘယ္ေတာ့မွ် ၀န္မပိပါေစႏွင့္။
(90) အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းအက်ိဳးေဆာင္သူမ်ားကို ကူညီရန္မွာေခါင္းေဆာင္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။
(91) ဘ၀တူျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို တစ္ႀကိမ္မွ် လက္လႊတ္ရလွ်င္ သူတို႔၏ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကိုေနာက္ထပ္ဘယ္ေတာ့မွ် ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။
(92) ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ သူ႔လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေသာအခါ၊ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ‘ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္တာ’ ဟူ၍ ဂုဏ္ယူေျပာၾကားခြင့္ျပဳသည္။
(93) ေနာက္လိုက္မ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါႏွင့္၊ မလံုမျခံဳမျဖစ္ပါႏွင့္။
(94) အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနသူမ်ားအား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆံုေပးၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေစပါ။ မိမိက လမ္းၫႊန္ထိန္းမတ္ေပးပါ။
(95) လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လွ်င္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ဂုဏ္ယူၾကပါေစ။ လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္လွ်င္
မိမိေၾကာင့္ဟု ထင္ၾကပါေစ။
(96) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားထံသို႔ သူတို႔မွန္သည္၊ မိမိမွားသည္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးေပးစာမ်ား ေရးပို႔ပါ။
(97) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား တင္ျပလာလွ်င္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခိုင္းပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိက လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအတြက္ ၾကပ္မတ္ေပးပါ။
(98) ေရွ႕တန္းတပ္မွဴးမ်ား မေအာင္ျမင္လွ်င္ မိမိလည္း မေအာင္ျမင္၊ မိမိ၏အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားလည္းမေအာင္ျမင္။
(99) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မတည္ဆိုသည္ကို ဘယ္ေတာ့မွ် မေမ့ပါႏွင့္။
(100) မိမိ၏ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အခက္ခဲဆံုး လုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားအား အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါ။
(101) မိမိ၏ ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ စည္း႐ုံးပါ။
(102) လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား စိတ္ပါလက္ပါ ခ်က္ခ်င္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ေရတိုပန္းတိုင္မ်ားကို
တိက်ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ပါ။
(103) အုပ္စုတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္က အုပ္စုတစ္ရာ၏
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္ ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေက်ာ္တက္သြားလိမ့္မည္။
(104) တစ္ခါတစ္ရံ အခက္အခဲကို တိုက္႐ုိက္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းထက္ သြယ္၀ိုက္ေျဖရွင္းျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိ
ႏိုင္သည္။
(105) ယေန႔ လုပ္ႏိုင္တာေတြကို မနက္ျဖန္လုပ္ဖို႔ ခ်န္မထားပါႏွင့္။
(106) စစ္ပြဲကို မဟာဗ်ဴဟာသက္သက္ျဖင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ အတင္း၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ပို၍
ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။
(107) နိစၥဓူ၀အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ မလုပ္လွ်င္ ဘယ္လုပ္ငန္းမွ် မၿပီးေျမာက္ႏိုင္။
(108) တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာၿပီးေသာအလုပ္သည္ လုပ္အားျဖဳန္းေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

Credit: ေမာင္ေပၚထြန္း - စံျပေခါင္းေဆာင္စာအုပ္

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top