iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

Toxoplasmosis ဆုိတာဘာလဲ။

Toxoplasmosis ဆိုသည္မွာ Toxoplasma gondii ဟုေခၚေသာ အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္မွသာျမင္ရသည့္ ကပ္ပါးေကာင္မွ ကူးစက္ေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရာဂါသည္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းသူမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မွဳအားနည္းေသာ္လည္း ခုခံအားနည္းေသာကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအတြက္မူ အႏာၱရာယ္ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သေႏၶသားေလာင္းႏွင့္ မိခင္၏အခ်င္း ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ေစႏိူင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုေသသနစာတမ္းေတြအရ လူ ၁၀၀၀ တြင္ ၁ေယာက္ႏွဳန္း ထုိေရာဂါကို ကူးစက္ခံရျပီးေမြးဖြားလာၾကပါသည္။ ထုိေရာဂါကူးစက္မွဳဟာ ေသးငယ္ႏိူင္သလို ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္ျပီး သေႏၶသားေလာင္းအေသေမြးဖြားမွဳအထိပင္ျပင္းထန္ႏိူင္သည္။ ကူးစက္မွဳေတြေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမွဳေတြအျပင္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာပ်က္စီးမွဳေတြ ျဖစ္ပြားေစႏိူင္တဲ့အထိ အႏာၱရာယ္ မ်ားပါတယ္။ သတင္းေကာင္းအေနကေတာ့ ထုိေရာဂါကူးစက္မွဳမျဖစ္ပြားေစရန္ အခ်ိန္မွီ ေရွာင္ရွားႏိူင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

Toxoplasmosis ျဖစ္ႏိူင္ေခ် ႏွင့္ ကေလးကို ကူးစက္ႏိူင္ေခ်မ်ား။

သုေသသနေတြအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ ၁၅% သာထုိေရာဂါကူးစက္မွဳကို ခုခံႏိူင္အားရွိၾကသည္။ ကိုယ္၀န္စေဆာင္ခ်ိန္ပထမ ၃လအတြင္း မိခင္အားထိုေရာဂါကူးစက္ပါက ကေလးထံကူးစက္ႏိူ္င္ေခ် ၁၅% သာရွိသည္။ ဒုတိယ ၃လ အတြင္း ကူးစက္ပါက ကေလးအားကူးစက္ႏိူင္ေခ် ၃၀% ႏွင့္ တတိယ ၃လ အတြင္းျဖစ္ပြားပါက ကေလးအား ကူးစက္ႏိူင္ေခ် ၆၀% အထိ ရွိသည္။ ကိုယ္၀န္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ကူးစက္ႏိူင္ေခ် နည္းပါးေသာ္လည္း ကူးစက္ပါက ကေလးအေပၚသက္ေရာက္မွဳကေတာ့ ကိုယ္၀န္ရင့္ခ်ိိန္ထက္မ်ားစြာပိုမို ျပင္းထန္ပါသည္။ ကို္ယ္၀န္မေဆာင္မွီ ထုိေရာဂါျဖစ္ပြားဖူးပါက အနည္းဆံုးအခ်ိန္ ၆လ ျခားျပီးမွသာကိုယ္၀န္ေဆာင္သင့္သည္။

Toxoplasmosis ေရာဂါပိုး ဘယ္လို ျပန့္ပြားေနသလဲ။

ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ ့ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ေတြအရ ထုိေရာဂါျဖစ္ပြားႏွဳန္း၏ ၅၀% ဟာ အသားစိမ္း၊ ငါးစိမ္း မ်ားႏွင့္ က်က္ေအာင္ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းမရွိေသာအသားမ်ားမွျဖစ္ျပီး က်န္၅၀%ကေတာ့ သန့္ရွင္းေအာင္ေဆးေၾကာထားျခင္းမရွိေသာ အစားအေသာက္၊
ညစ္ညမ္းေသာေရကိုေသာက္သံုးျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားေပါက္ဖြားေနေသာေျမႀကီးမ်ား၊ ေၾကာင္မ်ား၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေသာလက္မ်ားျဖင့္ ႏွာေခါင္း၊မ်က္စိ၊ ပါးစပ္မ်ားကိုထိေတြ ့ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေရာဂါသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္ေရာဂါမဟုတ္ေသာ္လည္း မိခင္မွတဆင့္ သေႏၶသားေလာင္းကိုမူ ကူးစက္ေစႏိူင္ပါသည္။ ေသြးသြင္းျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါအစားထုိးကုသျခင္းမ်ားမွလည္း ကူးစက္ေစႏိူင္ပါသည္။

မိမိအအနီးနားမွေၾကာင္မ်ားကိုဖယ္ရွားသင့္ပါသလား။

မလိုအပ္ပါဘူး။ ထိုေရာဂါ၏ အရင္းအျမစ္ဟာ ေၾကာင္မ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားမွစတင္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ေၾကာင္မ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ဖို ့အထိေတာ့မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပူးပူးကပ္ကပ္ေနျခင္းမ်ိဳး ႏွင့္ ကူးစပ္ႏိူင္ေခ်ေတြကိုေလ့လာျပီးေတာ့အထူးဂရုျပဳေနထိုင္သင့္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ ၾကြက္မ်ား၊သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ားကိုစားသံုးေသာ ႏိူ့ပ်က္ႏိူ့စိမ္းမ်ားေသာက္သံုးေသာ ေၾကာင္မ်ားကိုေရာဂါပိုး လြယ္ကူစြာကူးစက္ေစႏိူင္သည္။ ေၾကာင္မ်ားဟာထိုေရာဂါပိုးမြားေတြကို အဓိကသယ္ေဆာင္ျပီး ထုိေရာဂါပိုးမြားမ်ားဟာလည္း ေၾကာင္မ်ား၏ အူအတြင္းတြင္ထပ္မံေပါက္ဖြားၾကပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ထိုကပ္ပါးပိုးမ်ားသည္ ေၾကာင္၏ အညစ္အေၾကးမ်ားတြင္မ်ားစြာေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ Toxoplasma gondii ကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ ေၾကာင္မ်ား၏အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ေျမႀကီးမ်ားတြင္ ၁၈လအထိေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ေနႏိူင္သည္။ ထိုကာလအတြင္း
Toxoplasma gondii ကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ ေရမ်ားကိုညစ္ညမ္းေစႏိူင္သလို အသီးအရြက္မ်ားကိုလည္းကူးစက္ေစျပီး ထိုမွတဆင့္လူမ်ားကို ကူးစက္ေစႏိူင္ပါသည္။

ေၾကာင္၏ ကူးစက္မွဳ ့မွဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ။

ေၾကာင္၏အညစ္အေၾကးမ်ားကို အၿခားသူတစ္ဦးဦးမွ ကူးစက္မွဳမရွိေစႏိူင္ေသာအကာအကြယ္မ်ား၀တ္ဆင္ျပီး သန့္ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရပါကလည္း ေရာဂါပိုးမကူးစက္ေစရန္လက္အိတ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း မ်ား၀တ္ဆင္ျပီး ကိုင္တြယ္ပါ။ လက္ကိုေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာပါ။ ေၾကာင္ မ်ားအားလည္း အသားစိမ္းငါးစိမ္းအစား ေကာင္းမြန္ျပီးသန့္ရွင္းေသာ အသင့္စားအစာေျခာက္မ်ားေၾကြးပါ။ ေၾကာင္မ်ားအားၾကြက္မ်ား ငွက္မ်ားကိုဖမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ႏိူင္ရန္ထားပါ။ အိမ္အတြင္း ၾကြက္မ်ားမရာက္ရွိလာေအာင္လည္းဂရုစိုက္ပါ။ ေၾကာင္ေလေၾကာင္လြင့္မ်ားကို လံုး၀မကိုင္တြယ္ပါႏွင့္။ မိမိအိမ္အတြင္းမွေၾကာင္မ်ားကိုလည္း တျခားအျပင္မွေၾကာင္မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာျခင္းမရွိေလေအာင္သီးသီးသန့္သန့္ထားပါ။ ေၾကာင္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီးတိုင္းလည္းလက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ေသခ်ာစြာေဆးေၾကာပါ။

အစားအေသာက္မ်ားမွကူးစက္ႏိူင္ေခ်။

အသားအခ်ိဳ ့မွာလည္းထိုေရာဂါမ်ား တြယ္ကပ္ေနႏိူင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏို ့တိုက္ခ်ိန္အတြင္း အသားကင္မ်ား ႏွင့္ က်က္ေအာင္ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းမရွိေသာ အသားငါးမ်ား စားျခင္းကိုလံုး၀ေရွာင္က်င္ရပါမည္။ အသီးအရြက္မ်ားစားသံုးပါကလည္း သန့္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာျပီးမွ အခြံ ့မ်ားလႊာျပီးစားသံုးသင့္သည္။

Toxoplasmosis ေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီလားဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိူင္သလဲ။

ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲႏွင့္ေတာ့ဘယ္လုိမွမသိရွိႏိူင္ပါဘူး။ က်န္းမာျပီးခုခံအားေကာင္ေသာမိခင္ေလာင္းအမ်ားစုမွာေတာ့ဘယ္လို ေရာဂါလကၡဏာမွ မျပတတ္ပါဘူး။ ေရာဂါကိုသိေစႏိူင္တဲ့ လကၡဏာအခ်ိဳ ့ကေတာ့ ၾကြက္သားနာက်င္ျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခမ္းေနသကဲ့သို ့အျမဲခံစားေနရျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လည္းေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အေရျပားယားယံျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းတို ့ျဖစ္ပါသည္။ သေႏၶသားေလာင္းအေပၚ ကူးစက္ျခင္းကိုေတာ့ Ultrasound ရိုက္ျခင္းမွတဆင့္ ကေလးငယ္၏ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားကိုအေျခခံျပီးသိရွိေစႏိူင္ပါသည္။

မိခင္အား Toxoplasmosis ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက ဘယ္လုိျဖစ္မွာလဲ။

မိခင္အားထိုေရာဂါကူးစက္ေနပါက ဆရာ၀န္မ်ားမွ ကေလးငယ္အားကူးစက္မွဳမရွိေစရန္ ႏွင့္ သက္ေရာက္မွဳအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ပိုးသတ္ေစးမ်ားေသာက္သံုးေစျခင္းျဖင့္အထိေရာက္ဆံုးကုသေပးႏိူင္ပါတယ္။

ကေလးငယ္အား Toxoplasmosis ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက ဘယ္လုိျဖစ္မွာလဲ။

သေႏၶသားေလာင္းအေပၚကူးစက္မွဳဳျပင္းထန္ပါက ကေလး၏ ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားခ်ိဳ ့ယြင္းႏိူင္ျခင္း၊ ကေလးပ်က္က်ျခင္း၊ ကေလးအေသေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးဖြားျပီးမၾကာခင္တြင္ေသဆံုးျခင္းအထိပင္ျပင္းထန္ႏိူင္သည္။ကိုယ္၀န္ရင့္ခ်ိန္တြင္ကူးစက္ခံရပါက ေမြးဖြားလာခ်ိန္တြင္ သာမာန္ကေလးမ်ားကဲ့သို့ပင္ျဖစ္လင့္ကစား အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်ေရာဂါလကၡဏာခံစားႏိူင္ေသာေၾကာင့္အျမဲစစ္ေဆးကုသေပးသင့္သည္။

ထို့ေၾကာင့္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေသာ Toxoplasmosis ေရာဂါကူးစက္မခံရေစရန္ အထူးဂရုျပဳေေနထိုင္သြားေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေပးလိုက္ပါသည္။

Credit : babycenter.com

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top