iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

မ်က္ေမွာက္၌သာ အေဖာ္သဟဲျပဳၿပီး မ်က္ကြယ္၌ ရန္သူလိုျဖစ္ေသာသူသည္ ဟန္ေဆာင္မိတ္ေဆြ ျဖစ္၏။ လူ႔ဘုံေလာကတြင္ မိတ္ေဆြစစ္ႏွင့္ေဝး၍ မိတ္ေဆြတုႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိပါက အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးျခင္းကို ၾကဳံရမည္ ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြတု ေလးမ်ိဳး

၁။ အညဒတၱဳဟရ မိမိထံမွသာ လာေရာက္ယူေဆာင္ေလ့ရွိေသာ မိတ္ေဆြတု။
၂။ ပစီပရမ ႏႈတ္ျဖင့္သာ လိုလားေယာင္ျပဳလ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ လက္မပါေသာ မိတ္ေဆြတု။
၃။ အႏုပၸိယဘာဏီ အႀကိဳက္လိုက္၍ ေျပာဆိုတတ္ၿပီး ကြယ္ရာတြင္ ရန္သူသဖြယ္ ေျပာဆိုတတ္ေသာ မိတ္ေဆြတု။
၄။ အပါယသဟာယ ပ်က္စီးေၾကာင္း၌သာ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြတု။

အညဒတၱဳဟရ မိတ္ေဆြတုအဂၤါေလးပါး

၁။ ယူသာယူတတ္၏။
၂။ နည္းေသာဥစၥာကိုေပးျခင္းျဖင့္ မ်ားေသာဥစၥာကို အလိုရွိ၏။
၃။ မိမိေဘးၾကဳံခိုက္သာ မွီခို၍ အမႈကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဘးလြတ္ေသာအခါ ျပန္မၾကည့္ သတိရမႈ မရွိျခင္း။
၄။ အက်ိဳးစီးပြားရလိုေသာေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း။ေဆာင္ပုဒ္

လက္ခ်ည္းလာ၍၊ ဥစၥာေဆာင္သယ္၊ နည္းငယ္ျဖင့္သာ၊ မ်ားစြာလိုရွိ၊ ေဘးထိေရာက္ခါ၊ ျပဳလာတုံဘိ၊ မိမိက်ိဳးငွါ၊ မွီလာေပါင္းယွဥ္၊ ေလးေယာက္စဥ္ကား၊ အညဒတၳဳဟရတည္း။ (ဆရာေတာ္ ဦးဗုစ္)
ပစီပရမ မိတ္ေဆြတုအဂၤါေလးပါး

၁။ လြန္ေလၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။
၂။ မျဖစ္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။
၃။ အခ်ီးအႏွီးေလာကြတ္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။
၄။ ျဖစ္ဆဲကိစၥတို႔၌ ပ်က္စီးျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။

ေဆာင္ပုဒ္

ေရွ႕ျဖင့္ေစ့စပ္၊ တစ္ထပ္ေနာက္မွီး၊ ခ်ည္းႏွီးသၿဂႋဳဟ္၊ ေပးလိုစဟန္၊ ပစၥဳပၸန္မူ၊ ျပညႊန္ ပ်က္ျပား၊ ဤေလးပါးကား၊ မွတ္သား ဝစီပရမတည္း။ (ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒ္)
အႏုပၸယာဏီ မိတ္ေဆြတုအဂၤါေလးပါး

၁။ မေကာင္းမႈ၌ တိုင္ပင္သည္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳျခင္း။
၂။ ေကာင္းမႈ၌ တိုင္ပင္သည္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳျခင္း။
၃။ မ်က္ေမွာက္၌ ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုျခင္း။
၄။ မ်က္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုျခင္း။

ေဆာင္ပုဒ္

မေကာင္းခြင့္ျပဳ၊ ေကာင္းမႈကိုလၽွင္၊ ဆင္ျခင္မရႈ၊ ခြင့္ျပဳသည္ပင္၊ ေရွ႕တြင္ခ်ီးမြမ္း၊ ဖုံလႊမ္းကြယ္လၽွင္၊ ကဲ့ရဲ့ျမင္သည္၊ ေလးအင္ပီယ၊ ဘာဏီတည္း။ (ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒ္)
အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတုအဂၤါေလးပါး

၁။ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္းတို႔၌ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏။
၂။ အခါမဲ့သြားလာျခင္း၌ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏။
၃။ ပြဲလမ္းသဘင္ အေပ်ာ္အရႊင္ လိုက္စားမႈ၌ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏။
၄။ ေလာင္းကစားျခင္း၌ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏။

ေဆာင္ပုဒ္

ေသာက္ထုတ္ေသရက္၊ ညဉ့္နက္လမ္းသြား၊ ရႈစားသဘင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္အန္စာ၊ ေလးရပ္မွာပင္၊ တကြထင္သည္၊ ေလးအင္ အပါယ္သဟဲတည္း။ (ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒ္)

ရန္သူ႔အမူအရာ (၁၆) မ်ိဳး

၁။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ေနပါလ်က္ ျပဳံးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာမရွိ၊ ျပဳံးရယ္ျခင္းမျပဳ။
၂။ သင္ေျပာလိုေသာ စကားကို ေထာက္ခံႏွစ္သက္ေသာ အမူအရာ မျပ။
၃။ သင့္အားမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခြင့္မေပး၊ ခရီးရင္ဆိုင္ေတြ႕ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာလႊဲ၏။
၄။ သင္ေျပာဆိုေသာ စကားကို ဆန႔္က်င္ေျပာဆို၏။
၅။ သင္ႏွင့္မတည့္သူ သင္၏ရန္သူမ်ားကိုသာ ေရြးေပါင္းသင္း၏။

၆။ သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို အေပါင္းအသင္းမျပဳဘဲ အေဝးကေရွာင္၏။
၇။ သင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးက်ဴးေျပာသံၾကားက အျမဲကန႔္ကြက္၏၊ သင့္အားခ်ီးပ်ဴးမႈကို တားျမစ္၏။
၈။ သင့္ကို ရႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ့သူ၊ ဆဲေရးသူတို႔ကို လူေတာ္လူေကာင္း လူမွန္မ်ားဟု ခ်ီးမြမ္း၏။
၉။ သူ၏ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ကို သင့္အား အသိမေပး၊ သင္သိမည္ကို စိုးရိမ္၏။
၁၀။ သင္၏ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ကိုမူ ႏႈတ္မေစာင့္၊ ႏႈတ္မလုံ လူလယ္ေခါင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတတ္၏။

၁၁။ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမၽွ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မျပဳ။
၁၂။ သင္၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ အတတ္ပညာကို ဘယ္ေသာအခါမၽွ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မျပဳ။
၁၃။ သင္၏ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်မႈကိုသာ လိုလားႏွစ္သက္၏။
၁၄။ သင္၏ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ၊ ျပည့္စုံမႈကို မလိုလား မႏွစ္သက္ေခ်။
၁၅။ စားေသာက္ဖြယ္ အထူးအဆန္း ရရွိေသာအခါ သင့္အား ခြဲေဝမၽွတ ေပးကမ္းမည္ဟု စိတ္ကူးမၽွ မျဖစ္။

၁၆။ ထိုသို႔ စားေသာက္ဖြယ္ အထူးအဆန္း ရရွိေသာအခါ၌ သင္လည္း အလားတူရပါေစဟု လိုလားေတာင့္တမႈ မျဖစ္။

ကိုးကား – (စက္တင္ဘာလ ၁၉၉၂) ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ နိုင္ငံ့ရတနာ ဆုံးမစာမ်ား

Credit: Tin Mg Hling
က်န္းမာေရး

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

မျက်မှောက်၌သာ အဖော်သဟဲပြုပြီး မျက်ကွယ်၌ ရန်သူလိုဖြစ်သောသူသည် ဟန်ဆောင်မိတ်ဆွေ ဖြစ်၏။ လူ့ဘုံလောကတွင် မိတ်ဆွေစစ်နှင့်ဝေး၍ မိတ်ဆွေတုနှင့် ပေါင်းသင်းမိပါက အကျိုးစီးပွားပျက်စီးခြင်းကို ကြုံရမည် ဖြစ်သည်။

မိတ်ဆွေတု လေးမျိုး

၁။ အညဒတ္တုဟရ မိမိထံမှသာ လာရောက်ယူဆောင်လေ့ရှိသော မိတ်ဆွေတု။
၂။ ပစီပရမ နှုတ်ဖြင့်သာ လိုလားယောင်ပြုလျက် တစ်စုံတစ်ရာ လက်မပါသော မိတ်ဆွေတု။
၃။ အနုပ္ပိယဘာဏီ အကြိုက်လိုက်၍ ပြောဆိုတတ်ပြီး ကွယ်ရာတွင် ရန်သူသဖွယ် ပြောဆိုတတ်သော မိတ်ဆွေတု။
၄။ အပါယသဟာယ ပျက်စီးကြောင်း၌သာ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သော မိတ်ဆွေတု။

အညဒတ္တုဟရ မိတ်ဆွေတုအင်္ဂါလေးပါး

၁။ ယူသာယူတတ်၏။
၂။ နည်းသောဥစ္စာကိုပေးခြင်းဖြင့် များသောဥစ္စာကို အလိုရှိ၏။
၃။ မိမိဘေးကြုံခိုက်သာ မှီခို၍ အမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဘေးလွတ်သောအခါ ပြန်မကြည့် သတိရမှု မရှိခြင်း။
၄။ အကျိုးစီးပွားရလိုသောကြောင့် ချဉ်းကပ်ခြင်း။ဆောင်ပုဒ်

လက်ချည်းလာ၍၊ ဥစ္စာဆောင်သယ်၊ နည်းငယ်ဖြင့်သာ၊ များစွာလိုရှိ၊ ဘေးထိရောက်ခါ၊ ပြုလာတုံဘိ၊ မိမိကျိုးငှါ၊ မှီလာပေါင်းယှဉ်၊ လေးယောက်စဉ်ကား၊ အညဒတ္ထုဟရတည်း။ (ဆရာတော် ဦးဗုစ်)
ပစီပရမ မိတ်ဆွေတုအင်္ဂါလေးပါး

၁။ လွန်လေပြီးသော အကြောင်းအရာဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၂။ မဖြစ်သေးသော အကြောင်းအရာဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၃။ အချီးအနှီးလောကွတ်ဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၄။ ဖြစ်ဆဲကိစ္စတို့၌ ပျက်စီးခြင်းကို အကြောင်းပြ၍ ချီးမြှောက်ခြင်း။

ဆောင်ပုဒ်

ရှေ့ဖြင့်စေ့စပ်၊ တစ်ထပ်နောက်မှီး၊ ချည်းနှီးသြင်္ဂိုဟ်၊ ပေးလိုစဟန်၊ ပစ္စုပ္ပန်မူ၊ ပြညွှန် ပျက်ပြား၊ ဤလေးပါးကား၊ မှတ်သား ဝစီပရမတည်း။ (ဆရာတော် ဦးဗုဒ်)
အနုပ္ပယာဏီ မိတ်ဆွေတုအင်္ဂါလေးပါး

၁။ မကောင်းမှု၌ တိုင်ပင်သည်ကိုလည်း ခွင့်ပြုခြင်း။
၂။ ကောင်းမှု၌ တိုင်ပင်သည်ကိုလည်း ခွင့်ပြုခြင်း။
၃။ မျက်မှောက်၌ ချီးမွမ်းစကားဆိုခြင်း။
၄။ မျက်ကွယ်၌ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုခြင်း။

ဆောင်ပုဒ်

မကောင်းခွင့်ပြု၊ ကောင်းမှုကိုလျှင်၊ ဆင်ခြင်မရှု၊ ခွင့်ပြုသည်ပင်၊ ရှေ့တွင်ချီးမွမ်း၊ ဖုံလွှမ်းကွယ်လျှင်၊ ကဲ့ရဲ့မြင်သည်၊ လေးအင်ပီယ၊ ဘာဏီတည်း။ (ဆရာတော် ဦးဗုဒ်)
အပါယသဟာယ မိတ်ဆွေတုအင်္ဂါလေးပါး

၁။ သေရည်သေရက် သောက်စားခြင်းတို့၌ အပေါင်းအဖော် ဖြစ်၏။
၂။ အခါမဲ့သွားလာခြင်း၌ အပေါင်းအဖော် ဖြစ်၏။
၃။ ပွဲလမ်းသဘင် အပျော်အရွှင် လိုက်စားမှု၌ အပေါင်းအဖော် ဖြစ်၏။
၄။ လောင်းကစားခြင်း၌ အပေါင်းအဖော် ဖြစ်၏။

ဆောင်ပုဒ်

သောက်ထုတ်သေရက်၊ ညဉ့်နက်လမ်းသွား၊ ရှုစားသဘင်၊ ပျော်ရွှင်အန်စာ၊ လေးရပ်မှာပင်၊ တကွထင်သည်၊ လေးအင် အပါယ်သဟဲတည်း။ (ဆရာတော် ဦးဗုဒ်)

ရန်သူ့အမူအရာ (၁၆) မျိုး

၁။ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့နေပါလျက် ပြုံးရွှင်သော မျက်နှာမရှိ၊ ပြုံးရယ်ခြင်းမပြု။
၂။ သင်ပြောလိုသော စကားကို ထောက်ခံနှစ်သက်သော အမူအရာ မပြ။
၃။ သင့်အားမျက်နှာချင်းဆိုင်ခွင့်မပေး၊ ခရီးရင်ဆိုင်တွေ့သော်လည်း မျက်နှာလွှဲ၏။
၄။ သင်ပြောဆိုသော စကားကို ဆန့်ကျင်ပြောဆို၏။
၅။ သင်နှင့်မတည့်သူ သင်၏ရန်သူများကိုသာ ရွေးပေါင်းသင်း၏။

၆။ သင်၏ မိတ်ဆွေများကို အပေါင်းအသင်းမပြုဘဲ အဝေးကရှောင်၏။
၇။ သင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချီးကျူးပြောသံကြားက အမြဲကန့်ကွက်၏၊ သင့်အားချီးပျူးမှုကို တားမြစ်၏။
၈။ သင့်ကို ရှုတ်ချကဲ့ရဲ့သူ၊ ဆဲရေးသူတို့ကို လူတော်လူကောင်း လူမှန်များဟု ချီးမွမ်း၏။
၉။ သူ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သင့်အား အသိမပေး၊ သင်သိမည်ကို စိုးရိမ်၏။
၁၀။ သင်၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမူ နှုတ်မစောင့်၊ နှုတ်မလုံ လူလယ်ခေါင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားတတ်၏။

၁၁။ သင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဘယ်သောအခါမျှ ချီးမွမ်းခြင်း မပြု။
၁၂။ သင်၏ အသိဉာဏ်ပညာ၊ အတတ်ပညာကို ဘယ်သောအခါမျှ ချီးမွမ်းခြင်း မပြု။
၁၃။ သင်၏ ပျက်စီးမှု၊ ဆုတ်ယုတ်နိမ့်ကျမှုကိုသာ လိုလားနှစ်သက်၏။
၁၄။ သင်၏ တိုးတက်ကြီးပွားမှု၊ ပြည့်စုံမှုကို မလိုလား မနှစ်သက်ချေ။
၁၅။ စားသောက်ဖွယ် အထူးအဆန်း ရရှိသောအခါ သင့်အား ခွဲဝေမျှတ ပေးကမ်းမည်ဟု စိတ်ကူးမျှ မဖြစ်။

၁၆။ ထိုသို့ စားသောက်ဖွယ် အထူးအဆန်း ရရှိသောအခါ၌ သင်လည်း အလားတူရပါစေဟု လိုလားတောင့်တမှု မဖြစ်။

ကိုးကား – (စက်တင်ဘာလ ၁၉၉၂) ရင်နှစ်သည်းချာ နိုင်ငံ့ရတနာ ဆုံးမစာများ

Credit: Tin Mg Hling
ကျန်းမာရေး

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top