iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

(၁) ညစ္ပတ္ေသာမိန္းမ
(၂) တစ္အိမ္တက္ဆင္းအတင္းေျပာေသာ၊မမွန္မကန္စကားေျပာ တတ္ေသာ မိန္းမ
(၃) စကားမ်ားေသာမိန္းမ
(၄) ခိုင္းႏႈိင္းတတ္ေသာမိန္းမ
(၅) ႏႈတ္ၾကမ္းေသာမိန္းမ
(၆) သ၀န္တုိလြယ္ေသာမိန္းမ
(၇) တံုးအေသာမိန္းမ
(၈) ေငြသံုးၾကမ္းေသာမိန္းမ
(၉) လမ္းခဲြစကားေျပာလြယ္ေသာမိန္းမ
(၁၀) ခြ်ဲႏဲြ႔လြန္ေသာမိန္းမ
ထိုသူမ်ားမွာ မိန္းမယုတ္(၁၀)မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္
ဲ မိန္းကေလးတိုင္း ထို (၁၀)မ်ဳိးထဲတြင္ တစ္မ်ဳိးမကနွစ္မ်ဳိး ပါ၀င္ေနမည္ မွာ ဧကန္မလဲြပင္။
သင္သည္ ဘယ္လိုမ္န္းကေလးမ်ဳးိလ ဲ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို သံုးသက္ဖူးပါသလား။

(၁) ညစ္ပတ္ေသာမိန္းမ
ညစ္ပတ္ေသာေယာက်ာၤးမွာ ခ်စ္သူရနိုင္ေသာ္လည္း ညစ္ပတ္ေသာ မိန္းမကိုမူ ႏွာေခါင္းရႈံ ႔ခ်င္ၾကသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာမိန္းမမ်ား ၏ အိပ္ခန္းမွာ အမိႈက္ဗံုးမ်ား ေပါက္ကဲြထားသလို ေက်ာခ်စရာမရွိေအာင္ ရႈတ္ပြ ေနတတ္သည္။
ပစၥညး္တစ္ခ ုေပ်ာက္လွ်င္လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရွာလို့မရေတာ့ ေပ။ ၄ငး္ကဲ့သို ့ေသာမိန္းမသည္ အျပင္ထြက္လ်ွင္ ရွဳပ္ပြေနေသာ အိတ္ထဲမွ ေသာ့ ကို အလြယ္တကူ ရွာမေတြ ့ႏိုင္ေတာ့။ ၀တ္ထားေသာ အ၀တ္အစားမွာလည္း အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထဲက ယခုမွထုတ္လာသည့္အတိုင္းပင္၊ ၀တ္ထားေသာ အေႏြးထည္မွာလည္း ၾကယ္သီးမ်ားျပဳတ္၊ ခ်ဳပ္ရိုးမ်ား ေျပေနတတ္ သည္။ လက္သည္း ေျခသည္းမ်ားလည္းဂ်ီးမ်ားနွင့္ မဲေနတတ္ ၿပီး ဆိုးထားေသာ လက္သည္းနီမ်ားလည္း ညီညာမႈမရိွေပ။ အဆးိုဆုံးမွာ စကားေျပာဖို႔ ပါးစပ္ ဟ လိုက္တိုင္း အာပုပ္ နံ႔ရေနတတ္သည္။ သြားမ်ားတြင္ လညး္ ဟင္းဖတ္မ်ား
ကပ္ေနတတ္သည့္အျပင္ ႏႈတ္ခမ္းနီမ်ားလည္ေပက်ံေနတတ္သည္။

(၂) တစ္အိမ္တက္ဆင္းအတင္းေျပာေသာမိန္းမ
BMW (Bayernriche Motor Works) ကုမၸဏီမွထုတ္ေသာကားမ်ားကို ေယာက်ာၤးမ်ားႀကိဳက္ၾကေသာ္လည္း BMW (Big Mouth Women) မိန္းမမ်ားကုိေတာ့ လန္႔တတ္ၾကသည္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္းျဖင့္ အတင္း ေျပာေနရလွ်င္ ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ေသာသူျဖစ္သည္။ တစ္ခါတရံ သူမေျပာေသာ စကားမ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေယာက်ာၤးေလးမ်ားကို သူမအား
ေထာက္ခံရန္ မဲွဆြယ္တတ္ေသးသည။္ တခ်ဳိ ေ႔ ယာက်ာၤးေလးမ်ားကမေထာက္ခံလ်ွင္ သူမသာ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာငး္ ျငင္းခ်က္မ်ားပင္ထုတ္ တတ္ေသ းသည္။ ထိုမိန္းမမ်ဳးိ ကို အိမ္ေထာင္ျပဳမိပါက ေယာကမၡႏွင့္ ေခ်ြးမတို ့၏ စစ္ပဲြ စတင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း သူငယ္ခ်င္း မ်ားကပါ စက္ကြင္း မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အတင္းေျပာတတ္ေသာ၊မမွန္မကန္ စကားေျပာ တတ္ေသာ မိန္းကေလး မ်ားကို ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသာမက မိန္းကေလး မ်ားလည္း ေ၀းေ၀းေရွာင္ ႏိုင္ရမည္။ သူမ၏ အမွန္မကန္ ေျပာေသာ စကားေလေပြ ထဲတြင္ ၀င္မပါမိေအာင္ သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။

(၃) စကားမ်ားေသာမိန္းမ
ထိုမိနး္ကေလးမ်ဳိးသည ္စကားေျပာရာတြင္ မိမိေျပာခ်င္ရာ ဇြတ္ေျပာတတသည ္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ နညး္သည။္ မေျပာသင့္ေသာ စကားကိုအခ်ိန္အခါမဟုတ္ မေျပာထိုက္ေသာလူက ိုေျပာတတ္သည။္ ေဆြမ်ဳးိသားခ်ငး္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားၾကားတြင္အထင္လြဲစရာျဖစ္ေအာင္ ေျပာျခင္း၊ သူတစ္ပါး သိကၡာ က်ေအာင္ ေလးစားမႈ ေလ်ာ့ ေအာင္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသည္ဟု အထင္ၾကီး ေနတတ္သူျဖစ္သည္။

(၄) ခိုင္းႏႈိင္းတတ္ေသာမိန္းမ
ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ အေပးဆံုးမိန္းကေလးျဖစ္သည္။ ဘယ္အရာမဆို နိူင္းယဥ္ေနတတ္သည္။တစ္ျခားမိန္းကေလး၏ ရည္းစား (သို႔) ေယာက်ားၤ ကို နိုငး္ယွဥ္ၾကညၿ့္ပီး အသးုံမက်ေသာ ေယာက်ာၤးဟူ၍ု လက္ညိဳး ထိုးျပီးဆဲတတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳးိ ျဖစ္သည။္ တကယ္တမ္းဆိုရလ်ွင ္အသုံး ၀င္ေသာ ေယာက်ားၤ ကိုသူမေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီးထိုအသုံးမ၀င္ေသာ ရညး္စား (သို ့) ေယာက်ာၤးအတြက္ စိတ္မတိုေနသင့္ေပ။ တစ္ျခားသူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥျ္ပီး ဆဲဆိုေနစရာမလိုေပ။မိမိ ေရြးယူထားေသာေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္သာ အျပစ္တင္ ရမညျ္ဖစ္သည။္ လူတိုင္းတြင္ အရည္အခ်င္း တစ္ခုစီ ရိွတတၾ္ကသည။္
ေယာက်ား္ေလးတစ္ေယာက ္မိမိကိုယ္ကို ယၾုံကည္မႈနညး္သြား ေအာင္ တစ္ျခားလူႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းၿပီး မဆဲသင့္ေပ။ ထို ေယာက်ားၤေလးအတြက္ ကံမေကာင္းဆုံး အရာ၊ အသးုံမက်ဆုံး အရာမွာ ထိုမိန္းမမ်ဳိးကို ေရးြ မိျခင္းပင္ျဖစ္သည။္

(၅) ႏႈတ္ၾကမ္းေသာမိန္းမ
စကားေျပာၾကမ္းေသာ မိန္းမမ်ဳိးသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ျဖစ္ေစ ဆက္ဆံရခက္ေသာ မိန္းမဟုနာမညႀ္ကးီတတ္သည။္ ပစၥည္းတစ္ခု သြား၀ယ္ သညျ္ဖစ္ေစ အစားသြားစားသညျ္ဖစ္ေစ ဆိုင္၀န္ထမ္းႏွင့္ ရန္ျဖစ္ခဲ့ရမွ ေက်နပ္ေသာ မိန္းမမ်ဳးိ ျဖစ္သည။္ ထိုမိန္းမမ်ဳိးနွင့္ အတူတူ အျပင္ထြက္ မိလွ်င္ ရွက္လြန္း၍ မ်က္ႏွာ ဖြက္ထားစရာမရိွေအာင္ျဖစ္ တတ္ေသာေၾကာင့္ သူမႏွင့္ မရင္းႏွီးသလို ဟန္ေဆာင္က ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေနခ်င္ၾကသည္။ ထစ္ခနဲဆို ရန္ျဖစ္ခ်င္ေသာ ႏႈတ္ၾကမ္းေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးကို လက္ထပ္ၿပီး မိဘနွင့္အတူ ေနရမည့္ ပံုရိပ္ကို ျမင္ေယာင္ဖူးပါသလား။ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မည့္ အစား သူမေလာက္ အသံုးမ၀င္ေသာ၊ တံုးအေသာ၊ သာမန္ေသာ မိန္းကေလး မ်ဳိး ကိုသာေယာက်ားၤ ေလးအမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္မထင္ပင္။

(၆) သ၀န္တုိလြယ္ေသာမိန္းမ
ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းသလို တစ္ပါးသူကိုလဲ မယံုၾကည္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ ေယာက်ာၤးေလး အသက္ရွဴ မေခ်ာင္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ခ်ဳပ္ျခယ္တတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ သံသယစိတ္ ၀င္လာလွ်င္ရွင္းျပတာကိုနားေထာင္ မေနေတာ့ သ၀န္တို စိတ္ေကာက္ဖို႔က ပထမပင္။ သူမ၏ရည္းစား(သို႔) ေယာက်ာၤး၏ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကိုလည္း မိမိရည္းစားနွင့္ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ရန္ ေျပာ တတ္ေသာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားက ထိုမိန္းမမ်ဳိးနွင့္
ပတ္သက္ေသာ ေယာက်ာၤးေလး ကုိပါ ေရွာင္လာတတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ ေယာက်ာၤးေလးမွာ အက်ဥ္းခ်ထားသလိုခံစားရေသာလညး္ မိန္းကေလးမွာ မႈ ေပ်ာ္ရ ႊင္ေနတတ္သည။္ လူဆိုသည္ မွာ အဖဲြ ့အစည္း အသိုင္းအ၀နး္နွင ့္ေနေသာ အမ်ဳးိျဖစ္သည။္ အသက္ရႈရန္ ေနရာေလး တစ္ခု ခ်န္မထားဘ ဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တတေ္သာ ထိုမိန္းမမ်ဳးိ ကို ေယာက်ာၤးေလးမ်ားကေရွာင္ခ်င္ၾက သည္။

(၇) တံုးအေသာမိန္းမ
အာလာဒင္ ပံုျပင္ကို နားေထာင္ဖူးၾကပါသလား။ ထိုပံုျပင္ထဲက အာလာဒင္၏ တံုးအေသာ မိန္းမသည္ မသိနားမလည္သည္ကိုမေမးဘဲ ဆီမီးခြက္ ကို ခြက္စုတ္ဟု အထင္ျဖစ္ ေရာင္းလိုက္ ဖူးသည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ ဥစၥာပစၥည္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစအေတြးအေခၚပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူ အလိမ္မိတတ္ သည။္ ယခေု ခတ္တြင္ ထိုကဲသ့ ို႔ တးုံအေသာ မိနး္ကေလးမ်ဳိး
နညး္ပါးသာြ းျပီလား။ ထက္ျမက္ျပီး ေတးြ ေခၚဆင္ျခင္ဥာဏ္ ရိွေသာ မိနး္ကေလးမ်ဳိးက ိုေယာက်ား္ေလးက ေလးစားေသာ္လညး္ တးုံအေသာ မိန္းကေလးမ်ဳးိ မွာမႈ ေယာက်ား္ေလးအတြက ္ ဆူးေညာွင့္ခလုတ္ တစ္ခုလိုပ င္။ ယခုေခတ္မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ထက္ျမက္မႈ အျပည့္အ၀နွင့္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေနသင့္သည္။ သူတစ္ပါးၾကင္နာလာေအာင္တုံးအ ဟန္ေဆာင္ မေနသင့္ေပ။ တုံးအတိုင္း အျပစ္မဲ့သည ္မဟုတ္။ တးုံအလွ်င္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း ခံရမည္မွာ ဧကန္မလဲြပင္။

(၈) ေငြသံုးၾကမ္းေသာမိန္းမ
Shopping Machine ကသဲ့ ို႔ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳးိ မွာ လိုအပ္သညျ္ဖစ္ေစ မလိုအပ္သညျ္ဖစ္ေစ ပစၥညး္အ၀ယၾ္ကမး္ေသာသူျဖစ္သည္။ ေယာက်ာၤးေလး အနည္းစု မွာ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးနွင့္ ၾကံဳရန္ မေၾကာက္ၾကေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္အျမင့္ၾကဳိက္ေသာ သူမအတြက္ မိမိအိတ္ထဲမွ ေငြမ်ား အလာဟသ စီးဆင္းကုန္မည္ကို ေၾကာက္တတ္ၾကသည္။ ဥစၥာပစၥညး္ ထဲတြင္ နစ္ေမ်ွာေနတတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးသည ္အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္သဘာထား ေသးသိမ္တတ္သည။္တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္တတ္သည္။ စိတ္တိမ္းၫြတ္ လြယ္သည္။ လိုခ်င္ေသာ ပစၥည္းရရန္ မိမိကိုယ္ကို သစၥာေဖာက္ျခင္း၊
တန္ဖးိုမထားျခင္းမ်ားျဖင့္ ရမၼက္အိုင္ထဲတြင္ နစ္ေနတတၾ္ကသည။္ ျမင္သမွ် ၀ယ္ယူတတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳးိ ႏွင့္ ေစ်းသြားလည္ဖူးေသာ ေယာက်ား္ေလး မ်ားမွာ ရင္ထဲတြင္နာက်င္ ႏွေျမာသမွ်ကို ဖုံးကြယ္ရင္း ဒုတယိ အၾကိမ္သြားရ မည္ကို ေခါင္းခါၾကမည္ပင္။

(၉) လမ္းခဲြစကားေျပာလြယ္ေသာမိန္းမ
ဘာမဟုတ္ေသာ ကိစၥေလးတခုျဖင့္ လမ္းခဲြဖို႔ေျပာတတ္ေသာ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိး သည္ တကယ့္ခြါရခက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လမ္းခဲြၾကစို႔ဟု ၿမဲေျပာ တတ္ သည္မွာ သူမ၏ အက်င့္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ တကယ္တမ္း ေယာက်ာ္းေလးဘက္ကလမး္ခြဲေတာမ့ ညဆ္ ိုလ်ွင္ ငိုယျိုပးီ လက္မခံေတာ။့ လမး္ခဲြ စကားေျပာျခင္းသည ္အခံရခက္ေသာ ေ၀ဒနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျပာသူက အက်င့္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေျပာေသာ္လည္း ခံရသူမွာ တစ္ခါေျပာတိုင္း တစ္ခါ အသဲနင့္ေအာင္ခံစားရတတသည။္ ႏွလးုံသားတြင္ အမာရြတ္အထးုံ မ်ားက်န္ေနခဲ့တတ္သည။္ တကယ့္ လမ္းခဲြေတာမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ၾကိမ္
ထဲဆံုးျဖတ္ တစ္ခါထဲ လမး္စေဖ်ာက္လိုက္တတ္ ခံရပိုသက္သာဦးမည။္ လမ္းခဲြစကားျဖင့္ တစ္ဖက္သားက ိုျခိမ္းေျခာက္ေနေသာသူသည္ ႏံုအေသာ သူသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

(၁၀) ခြ်ဲႏဲြ႔လြန္ေသာမိန္းမ
မိန္းကေလးတိုငး္ခြ်ဲႏဲြ ့တတ္သည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ အခြ်ဲႏြဲ ့လြန္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ လူအျမင္ကပ္စရာျဖစ္သည္။ ထိုိမိန္းကေလးမ်ဳိး သည္ အျမဲတမ္း အေခ်ာ့ခံခ်င္၊ လူေတြဂရုစိုက္ေနတာကို ခံခ်င္ေနေသာ မိန္းကေလး မ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူေရ ွ႔တြင္ စကားေျပာလွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းေလး ဟခ်င္ မဟခ်င္ႏွင့္ (ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ ပဲမ်ားလြန္းေနျခင္း သို ့မဟုတ္ ာယာမ်ားေနျခင္းျဖစ္ သည္။) လူကြယ္ရာတြင္မူ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယခုေခတ္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တဖက္သား သနားၾကင္နာလာေအာင္ညာုတာ လာေအာင္ ဟန္ေဆာင္ ခၽြဲ ႏြဲ ႔ၿပီးအားႏဲြ ့ မေနသင့္ေတာ့ေပ။ တစ္နည္း ဆိုေသာ္ေခတ္ မမီေတာ့ေပ။ ေယာက်ားၤ ေလးေတြႏွင့္ တန္းတူ မဟုတ္ ေတာင္ ေယာက်ာၤးေလးနီးနီး လုပ္ႏိုင္၊ ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကို ျပသင့္ေသာ အခ်ိန္ ပင္ျဖစ္သည္။

====================================

Credit:အလွအပခံစားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အလွ
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးခ်စ္ေသာသူနွင့္ရိုးေျမက်ေပါင္းဖက္နိုင္ပါေစလို႔ေရႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာ
ပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

Unicode Version

(၁) ညစ်ပတ်သောမိန်းမ
(၂) တစ်အိမ်တက်ဆင်းအတင်းပြောသော၊မမှန်မကန်စကားပြော တတ်သော မိန်းမ
(၃) စကားများသောမိန်းမ
(၄) ခိုင်းနှိုင်းတတ်သောမိန်းမ
(၅) နှုတ်ကြမ်းသောမိန်းမ
(၆) သဝန်တိုလွယ်သောမိန်းမ
(၇) တုံးအသောမိန်းမ
(၈) ငွေသုံးကြမ်းသောမိန်းမ
(၉) လမ်းခွဲစကားပြောလွယ်သောမိန်းမ
(၁၀) ချွဲနွဲ့လွန်သောမိန်းမ
ထိုသူများမှာ မိန်းမယုတ်(၁၀)မျိုးပင်ဖြစ်သည်
ဲ မိန်းကလေးတိုင်း ထို (၁၀)မျိုးထဲတွင် တစ်မျိုးမကနှစ်မျိုး ပါဝင်နေမည် မှာ ဧကန်မလွဲပင်။
သင်သည် ဘယ်လိုမ်န်းကလေးမျုးိလ ဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကို သုံးသက်ဖူးပါသလား။

(၁) ညစ်ပတ်သောမိန်းမ
ညစ်ပတ်သောယောကျာၤးမှာ ချစ်သူရနိုင်သော်လည်း ညစ်ပတ်သော မိန်းမကိုမူ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြသည်။ မသန့်ရှင်းသောမိန်းမများ ၏ အိပ်ခန်းမှာ အမှိုက်ဗုံးများ ပေါက်ကွဲထားသလို ကျောချစရာမရှိအောင် ရှုတ်ပွ နေတတ်သည်။
ပစ္စည်းတစ်ခ ုပျောက်လျှင်လွယ်လွယ်နှင့် ရှာလို့မရတော့ ပေ။ ၎င်းကဲ့သို့သောမိန်းမသည် အပြင်ထွက်လျှင် ရှုပ်ပွနေသော အိတ်ထဲမှ သော့ ကို အလွယ်တကူ ရှာမတွေ့နိုင်တော့။ ဝတ်ထားသော အဝတ်အစားမှာလည်း အဝတ်လျှော်စက်ထဲက ယခုမှထုတ်လာသည့်အတိုင်းပင်၊ ဝတ်ထားသော အနွေးထည်မှာလည်း ကြယ်သီးများပြုတ်၊ ချုပ်ရိုးများ ပြေနေတတ် သည်။ လက်သည်း ခြေသည်းများလည်းဂျီးများနှင့် မဲနေတတ် ပြီး ဆိုးထားသော လက်သည်းနီများလည်း ညီညာမှုမရှိပေ။ အဆးိုဆုံးမှာ စကားပြောဖို့ ပါးစပ် ဟ လိုက်တိုင်း အာပုပ် နံ့ရနေတတ်သည်။ သွားများတွင် လည်း ဟင်းဖတ်များ
ကပ်နေတတ်သည့်အပြင် နှုတ်ခမ်းနီများလည်ပေကျံနေတတ်သည်။

(၂) တစ်အိမ်တက်ဆင်းအတင်းပြောသောမိန်းမ
BMW (Bayernriche Motor Works) ကုမ္ပဏီမှထုတ်သောကားများကို ယောကျာၤးများကြိုက်ကြသော်လည်း BMW (Big Mouth Women) မိန်းမများကိုတော့ လန့်တတ်ကြသည်။ တစ်အိမ်တက်ဆင်းဖြင့် အတင်း ပြောနေရလျှင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့သောသူဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံ သူမပြောသော စကားများသည် အမှန်ဖြစ် ကြောင်း ယောကျာၤးလေးများကို သူမအား
ထောက်ခံရန် မဲှဆွယ်တတ်သေးသည။် တချို ေ့ ယာကျာၤးလေးများကမထောက်ခံလျှင် သူမသာ အမှန် ဖြစ်ကြောင်း ငြင်းချက်များပင်ထုတ် တတ်သေ းသည်။ ထိုမိန်းမမျုးိ ကို အိမ်ထောင်ပြုမိပါက ယောကမ္ခနှင့် ချွေးမတို့၏ စစ်ပွဲ စတင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ဆွေမျိုးသားချင်း သူငယ်ချင်း များကပါ စက်ကွင်း မလွတ်နိုင်တော့ချေ။ အတင်းပြောတတ်သော၊မမှန်မကန် စကားပြော တတ်သော မိန်းကလေး များကို ယောကျာ်းလေးများသာမက မိန်းကလေး များလည်း ဝေးဝေးရှောင် နိုင်ရမည်။ သူမ၏ အမှန်မကန် ပြောသော စကားလေပွေ ထဲတွင် ဝင်မပါမိအောင် သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။

(၃) စကားများသောမိန်းမ
ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည ်စကားပြောရာတွင် မိမိပြောချင်ရာ ဇွတ်ပြောတတသည ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု နည်းသည။် မပြောသင့်သော စကားကိုအချိန်အခါမဟုတ် မပြောထိုက်သောလူက ိုပြောတတ်သည။် ဆွေမျုးိသားချင်း သူငယ်ချင်း များကြားတွင်အထင်လွဲစရာဖြစ်အောင် ပြောခြင်း၊ သူတစ်ပါး သိက္ခာ ကျအောင် လေးစားမှု လျော့ အောင်ပြောခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်သည်။ကိုယ့်ကိုကိုယ် သွက်လက်ချက်ချာသည်ဟု အထင်ကြီး နေတတ်သူဖြစ်သည်။

(၄) ခိုင်းနှိုင်းတတ်သောမိန်းမ
ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည် စိတ်အနှောင့်အယှက် အပေးဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ဘယ်အရာမဆို နိူင်းယဉ်နေတတ်သည်။တစ်ခြားမိန်းကလေး၏ ရည်းစား (သို့) ယောကျားၤ ကို နိုင်းယှဉ်ကြညြ့်ပီး အသးုံမကျသော ယောကျာၤးဟူ၍ု လက်ညိုး ထိုးပြီးဆဲတတ်သော မိန်းကလေးမျုးိ ဖြစ်သည။် တကယ်တမ်းဆိုရလျှင ်အသုံး ဝင်သော ယောကျားၤ ကိုသူမရွေးချယ်သင့်ပြီးထိုအသုံးမဝင်သော ရည်းစား (သို့) ယောကျာၤးအတွက် စိတ်မတိုနေသင့်ပေ။ တစ်ခြားသူနှင့် နှိုင်းယှဥြ်ပီး ဆဲဆိုနေစရာမလိုပေ။မိမိ ရွေးယူထားသောကြောင့် မိမိ ကိုယ်သာ အပြစ်တင် ရမြည်ဖစ်သည။် လူတိုင်းတွင် အရည်အချင်း တစ်ခုစီ ရှိတြတ်ကသည။်
ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက ်မိမိကိုယ်ကို ယြုံကည်မှုနည်းသွား အောင် တစ်ခြားလူနှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြီး မဆဲသင့်ပေ။ ထို ယောကျားၤလေးအတွက် ကံမကောင်းဆုံး အရာ၊ အသးုံမကျဆုံး အရာမှာ ထိုမိန်းမမျိုးကို ရေးွ မိခြင်းပင်ဖြစ်သည။်

(၅) နှုတ်ကြမ်းသောမိန်းမ
စကားပြောကြမ်းသော မိန်းမမျိုးသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် တွင်ဖြစ်စေ ဆက်ဆံရခက်သော မိန်းမဟုနာမြည်ကးီတတ်သည။် ပစ္စည်းတစ်ခု သွားဝယ် သြည်ဖစ်စေ အစားသွားစားသြည်ဖစ်စေ ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခဲ့ရမှ ကျေနပ်သော မိန်းမမျုးိ ဖြစ်သည။် ထိုမိန်းမမျိုးနှင့် အတူတူ အပြင်ထွက် မိလျှင် ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာ ဖွက်ထားစရာမရှိအောင်ဖြစ် တတ်သောကြောင့် သူမနှင့် မရင်းနှီးသလို ဟန်ဆောင်က ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် နေချင်ကြသည်။ ထစ်ခနဲဆို ရန်ဖြစ်ချင်သော နှုတ်ကြမ်းသော မိန်းကလေးမျိုးကို လက်ထပ်ပြီး မိဘနှင့်အတူ နေရမည့် ပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်ဖူးပါသလား။ထိုမိန်းကလေးမျိုးကို ရွေးချယ်မည့် အစား သူမလောက် အသုံးမဝင်သော၊ တုံးအသော၊ သာမန်သော မိန်းကလေး မျိုး ကိုသာယောကျားၤ လေးအများစုက ရွေးချယ်မထင်ပင်။

(၆) သဝန်တိုလွယ်သောမိန်းမ
ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းသလို တစ်ပါးသူကိုလဲ မယုံကြည်သော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ယောကျာၤးလေး အသက်ရှူ မချောင် နိုင်လောက်အောင်ချုပ်ခြယ်တတ်သော မိန်းကလေးမျိုးလည်းဖြစ်သည်။ သံသယစိတ် ဝင်လာလျှင်ရှင်းပြတာကိုနားထောင် မနေတော့ သဝန်တို စိတ်ကောက်ဖို့က ပထမပင်။ သူမ၏ရည်းစား(သို့) ယောကျာၤး၏ သူငယ်ချင်း များကိုလည်း မိမိရည်းစားနှင့် အပေါင်းအသင်းမလုပ်ရန် ပြော တတ်သောကြောင့် သူငယ်ချင်း များက ထိုမိန်းမမျိုးနှင့်
ပတ်သက်သော ယောကျာၤးလေး ကိုပါ ရှောင်လာတတ်ကြသည်။ ထိုအခါ ယောကျာၤးလေးမှာ အကျဉ်းချထားသလိုခံစားရသောလည်း မိန်းကလေးမှာ မှု ပျော်ရ ွှင်နေတတ်သည။် လူဆိုသည် မှာ အဖွဲ့အစည်း အသိုင်းအဝန်းနှင့်နေသော အမျုးိဖြစ်သည။် အသက်ရှုရန် နေရာလေး တစ်ခု ချန်မထားဘ ဲ ချုပ်ချယ်တတေ်သာ ထိုမိန်းမမျုးိ ကို ယောကျာၤးလေးများကရှောင်ချင်ကြ သည်။

(၇) တုံးအသောမိန်းမ
အာလာဒင် ပုံပြင်ကို နားထောင်ဖူးကြပါသလား။ ထိုပုံပြင်ထဲက အာလာဒင်၏ တုံးအသော မိန်းမသည် မသိနားမလည်သည်ကိုမမေးဘဲ ဆီမီးခွက် ကို ခွက်စုတ်ဟု အထင်ဖြစ် ရောင်းလိုက် ဖူးသည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည် ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေအတွေးအခေါ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်စေ အလွယ်တကူ အလိမ်မိတတ် သည။် ယခေု ခတ်တွင် ထိုကဲသ့ ို့ တးုံအသော မိန်းကလေးမျိုး
နည်းပါးသာွ းပြီလား။ ထက်မြက်ပြီး တေးွ ခေါ်ဆင်ခြင်ဉာဏ် ရှိသော မိန်းကလေးမျိုးက ိုယောကျာ်းလေးက လေးစားသော်လည်း တးုံအသော မိန်းကလေးမျုးိ မှာမှု ယောကျာ်းလေးအတွက ် ဆူးညောှင့်ခလုတ် တစ်ခုလိုပ င်။ ယခုခေတ်မိန်းကလေးများသည် မိမိကိုယ်ကို ထက်မြက်မှု အပြည့်အဝနှင့် ယုံကြည်မှု ရှိနေသင့်သည်။ သူတစ်ပါးကြင်နာလာအောင်တုံးအ ဟန်ဆောင် မနေသင့်ပေ။ တုံးအတိုင်း အပြစ်မဲ့သည ်မဟုတ်။ တးုံအလျှင် ဖယ်ထုတ်ခြင်း ခံရမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်။

(၈) ငွေသုံးကြမ်းသောမိန်းမ
Shopping Machine ကသဲ့ ို့သော မိန်းကလေးမျုးိ မှာ လိုအပ်သြည်ဖစ်စေ မလိုအပ်သြည်ဖစ်စေ ပစ္စည်းအဝြယ်ကမ်းသောသူဖြစ်သည်။ ယောကျာၤးလေး အနည်းစု မှာ ထိုမိန်းကလေးမျိုးနှင့် ကြုံရန် မကြောက်ကြသော်လည်း အကောင်းမြင်အမြင့်ကြိုက်သော သူမအတွက် မိမိအိတ်ထဲမှ ငွေများ အလာဟသ စီးဆင်းကုန်မည်ကို ကြောက်တတ်ကြသည်။ ဥစ္စာပစ္စည်း ထဲတွင် နစ်မျှောနေတတ်သော မိန်းကလေးမျိုးသည ်အများအားဖြင့် စိတ်သဘာထား သေးသိမ်တတ်သည။်တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တတ်သည်။ စိတ်တိမ်းညွတ် လွယ်သည်။ လိုချင်သော ပစ္စည်းရရန် မိမိကိုယ်ကို သစ္စာဖောက်ခြင်း၊
တန်ဖးိုမထားခြင်းများဖြင့် ရမ္မက်အိုင်ထဲတွင် နစ်နေတြတ်ကသည။် မြင်သမျှ ဝယ်ယူတတ်သော မိန်းကလေးမျုးိ နှင့် ဈေးသွားလည်ဖူးသော ယောကျာ်းလေး များမှာ ရင်ထဲတွင်နာကျင် နှမြောသမျှကို ဖုံးကွယ်ရင်း ဒုတယိ အကြိမ်သွားရ မည်ကို ခေါင်းခါကြမည်ပင်။

(၉) လမ်းခွဲစကားပြောလွယ်သောမိန်းမ
ဘာမဟုတ်သော ကိစ္စလေးတခုဖြင့် လမ်းခွဲဖို့ပြောတတ်သော ထိုမိန်းကလေးမျိုး သည် တကယ့်ခွါရခက်သော မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်သည်။ လမ်းခွဲကြစို့ဟု မြဲပြော တတ် သည်မှာ သူမ၏ အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။ တကယ်တမ်း ယောကျာ်းလေးဘက်ကလမ်းခွဲတောမ့ ညဆ် ိုလျှင် ငိုယြိုပးီ လက်မခံတော။့ လမ်းခွဲ စကားပြောခြင်းသည ်အခံရခက်သော ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောသူက အကျင့်တစ်ခု အနေဖြင့် ပြောသော်လည်း ခံရသူမှာ တစ်ခါပြောတိုင်း တစ်ခါ အသဲနင့်အောင်ခံစားရတတသည။် နှလးုံသားတွင် အမာရွတ်အထးုံ များကျန်နေခဲ့တတ်သည။် တကယ့် လမ်းခွဲတောမည်ဆိုလျှင် တစ်ကြိမ်
ထဲဆုံးဖြတ် တစ်ခါထဲ လမ်းစဖျောက်လိုက်တတ် ခံရပိုသက်သာဦးမည။် လမ်းခွဲစကားဖြင့် တစ်ဖက်သားက ိုခြိမ်းခြောက်နေသောသူသည် နုံအသော သူသာလျှင်ဖြစ်သည်။

(၁၀) ချွဲနွဲ့လွန်သောမိန်းမ
မိန်းကလေးတိုင်းချွဲနွဲ့တတ်သည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ သို့ သော် အချွဲနွဲ့လွန် မိန်းကလေးများမှာ လူအမြင်ကပ်စရာဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုး သည် အမြဲတမ်း အချော့ခံချင်၊ လူတွေဂရုစိုက်နေတာကို ခံချင်နေသော မိန်းကလေး မျိုးဖြစ်သည်။ လူရေ ှ့တွင် စကားပြောလျှင် နှုတ်ခမ်းလေး ဟချင် မဟချင်နှင့် (ခေတ်စကားနှင့်ပြောရလျှင် ပဲများလွန်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ာယာများနေခြင်းဖြစ် သည်။) လူကွယ်ရာတွင်မူ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ယခုခေတ် မိန်းကလေးများသည် တဖက်သား သနားကြင်နာလာအောင်ညာုတာ လာအောင် ဟန်ဆောင် ချွဲ နွဲ့ပြီးအားနွဲ့ မနေသင့်တော့ပေ။ တစ်နည်း ဆိုသော်ခေတ် မမီတော့ပေ။ ယောကျားၤ လေးတွေနှင့် တန်းတူ မဟုတ် တောင် ယောကျာၤးလေးနီးနီး လုပ်နိုင်၊ ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကို ပြသင့်သော အချိန် ပင်ဖြစ်သည်။

====================================

Credit:အလှအပခံစားသူများနှင့် မြန်မာ့အလှ

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးချစ်သောသူနှင့်ရိုးမြေကျပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာ
ပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်... 
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top