iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ယေန႔ေခတ္၏ ေတြ႕ၾကံဳရ အမ်ားဆံုးေသာ လူတိုင္း၏ ဆႏၵသည္ ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုမ ဆက္ဆံမႈ တစ္ရပ္အတြက္ စနစ္တက် လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ သင့္သေလာက္ မေက်နပ္ရသည္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရသည္။ ေက်နပ္မႈ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ (အထြဋ္အထိပ္) အရသာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပ်ိဳးယူမွသာ ရႏုိင္သည့္ ေက်နပ္မႈ အရသာ ေကာင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ သာမန္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈျဖင့္ က်န္ရစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ သူမ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ အေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈ ရခ်င္မွလည္း ရႏိုင္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူမအေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ၏ အရသာထူးကို အျပည့္အ၀ ခံစားတတ္ေသာ အျပဳအမူ မရွိျခင္းသည္ တစ္ဖက္ အမ်ိဳးသား အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယႈက္ ျဖစ္စရာ ျဖစ္သည္။ (ခံစားမႈ ေကာင္းေနပါက ေကာင္းေနသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး မရွိျခင္း မရွိဘဲ သစ္တံုးတစ္တံုးကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။)

ဖိုမ ဆက္ဆံေရးသည္ လူသားတုိင္း အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္မႈကို အေပးႏုိင္ဆံုးေသာ အရာျဖစ္ျပီး အလုပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျပီးလြယ္ စီးလြယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ေလာက္ရံု ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔၏ ခ်စ္ေဖၚ ႏွင့္ ဆက္ဆံၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ တစ္ၾကိမ္မွ အထြဋ္အထိပ္ မေရာက္ဖူးသူမ်ား ရွိသလို အလြန္နည္းပါးေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈသာ ရျခင္းမ်ားလဲ ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုရလဒ္မ်ား၏ အေျဖသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယႈက္ ျဖစ္ေစျခင္းသို႔ ေျပာင္းလည္ ဦးတည္ သြားတတ္ျပီး ကာမ၏ အရသာကို ႏွစ္သက္ ခံစားတတ္ျခင္းလည္း ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ႏွစ္သက္ၾကပံုမွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမတူဘဲ ကြဲျပားေနျခင္းကလည္း ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ခ်စ္မႈေရးရာကို ပြင့္လင္းစြာ ခံစားတတ္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မပြင့္တစ္ပြင့္ႏွင့္ အလိုမက်မႈမ်ားကိုသာ ေဖၚျပ လိုတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမွာ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သမီးပ်ဳိမ်ားကို ကိုယ္၀န္ရရွိသြားမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အက်ဳံ ဖိနွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း ကလည္း တစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။

ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကီးထြားလာၾကေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ တစ္ဦးွႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ လာရပါက ဘယ္က စ၍ ဘာကို လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘဲ အရွက္သည္း မႈမ်ားေၾကာင့္ လိုရင္း မေရာက္သည္မ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အထြဋ္အထိပ္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူမတုိ႔ ကိုယ္တုိင္၏ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈကိုလည္း မရွာေဖြတတ္ၾကသလို လိင္ဆက္ဆံေဖၚ၏ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ အတြက္လည္း မည္သို႔ မည္ပံု ပံ့ပိုးရမည္ကို နားလည္ တတ္သိမႈ မရွိၾကေခ်။

လိင္မႈ ကိစၥ ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတည္း ျပီးေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ရွိမွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိလာမည့္ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံသည့္ သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားရွိျပီ ဆုိပါက မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ မည္သည့္ ကာမ အဂၤါမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ ႏႈိးဆြပါက ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိသည္ကို သိရွိထားရန္ မိမိကိုယ္မိမိ အသိေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အသိေပးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသသူမ်ားပင္လ်င္ ေဆးညြန္း တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ အေျခခံ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိ အဂၤါတစ္ခုလံုးကို ႏိႈးဆြျခင္းသည္သာ လိင္စိတ္ထၾကြ ေစသည္မဟုတ္ဘဲ လြန္းပံုသ႑န္ရွိေသာ အဂၤါ၏ ထိပ္ (အေစ့) ကေလးကို အနည္းငယ္ ႏႈိးဆြရံုမွ်ပင္ ခံႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းမွ အာရံုေၾကာမ်ား ႏိႈးၾကြလာျခင္း၏ အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ခံစား ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏႈိးၾကြမႈသည္ တစ္ေျမ့ေျမ့ႏွင့္ အရိုင္းဆန္ေသာ အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားျပီး ေက်နပ္မႈ ျပည့္၀ သြားပါက ျငိမ္သက္မႈႏွင့္ ေျပေလ်ာ့ေသာ ခံစားမႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ စိတ္အာသာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းမ်ားကို ေလ့လာ နားလည္ ထားၾကျပီး အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားတြင္ ပိုမိုနားလည္ လြယ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္တုိင္ စိတ္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိသူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚမွ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏိႈးဆြေပးေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ အျပည့္အ၀ မေက်နပ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြမႈသည္ တုန္ရင္ေသာ ခံစားမႈကို အဓိက ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ ခံစားႏုိင္ေသာ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြမႈမ်ဳိးကို အျခားသူ တစ္ဦးဦး၏ အကူအညီျဖင့္လည္း ရယူလိုစိတ္ မရွိၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္းက ဦးေဆာင္၍ ႏႈိးဆြျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳမူျခင္းထက္ ကာမ ဆက္ဆံေဖၚ ႏွစ္ဦးစလံုးက အျပန္အလွန္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏႈိးဆြျခင္းသည္သာ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြရာတြင္ ခရမ္ သို႔မဟုတ္ အဆီတစ္မ်ဳိးမ်ိဳးကို သုတ္လိမ္းျပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ပြတ္နယ္ေပးျခင္းကို စုံတြဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္သက္ၾကသည္။

ႏႈိးဆြမႈမွ အေျခအေန တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိျပီ ဆုိပါလ်င္ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ခႏၱာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုမိုထိေတြ႕ ပြတ္သတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏ စိတ္ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ရယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတြင္ အသံုးျပဳသည့္ က်ားအဂၤါအတု (Vibrator) သည္ အလြန္ျခားနားေသာ ကာမ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ေပးေလ့ရွိသည္။

က်ားအဂၤါအတု၏ ပံုစံျပဳလုပ္မႈတြင္ လ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ စီမံထားေသာ သြားပြတ္တံ အငယ္ကေလး တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ရာဘာသားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အဂၤါအေစ့ေလး ထိပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေစရန္ ဖန္တီးထားျပီး ထိုစက္ကို အသံုးျပဳေနခ်ိန္ ကာလ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ေဖၚမျပႏုိင္ေသာ ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ စခန္းသြား ေနရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို လိင္အဂၤါအတု၏ အကူအညီျဖင့္ အလြန္အကၽြံ ခံစားထားပါက လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ အလားတူ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ိဳး ရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အားမလို အားမရ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

လိင္ ဆက္ဆံ သူတုိင္း၏ ျပိီးျပည့္စံုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ ႏွစ္ဦးစလံုး အျပန္အလွန္ ၾကင္နာမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ျပီး ဆံုးခန္းတုိင္ အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ အတူတကြ ခံစားရရွိျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳရမွသာ လိင္မႈဆက္ဆံေရး၏ အႏွစ္အရသာကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ႏႈိးဆြမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အရာမထင္ ျဖစ္ေနပါက ထိုအေျခအေနသည္ အေရးတစ္ၾကီး ျပႆနာ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အဆင္ေျပနုိင္မည့္ ႏႈိးဆြမႈ ပံုသ႑တစ္မ်ိဳးကို ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

လိင္ ဆက္ဆံမႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ပါ၀င္လာလိုစိတ္ ႏႈိးဆြျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထြဋ္အထိပ္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိသည္ ဆုိသည္ကိုလည္း တတ္သိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ နားလည္ထားမွသာ သူမ၏ ၾကြက္သားမ်ားကို အထိအခိုက္မရွိဘဲ လိုတိုး ပိုေလ်ာ့ ဆက္ဆံမႈ ပုံသ႑န္သို႔ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ သူမ၏ ေနာက္ေၾကာမ်ား ေကြးညြတ္လာျပီး ဦးေခါင္း အေနာက္ လန္သြားသည့္ အခ်ိန္သည္ သူမ၏ အထြဋ္အထိပ္ ခံစားမႈ အျမင့္ဆံုး ေရာက္၇ွိရန္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေက်နပ္မႈကို အလိုက္သင့္ ပံုစံျဖင့္ ထိန္းေပးထားႏုိင္ပါက သူမသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ ကာမ ဆက္ဆံမႈ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လိင္ မႈကိစၥ ဆက္ဆံတုိင္းတြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အေ၀ ရရွိျခင္းမွာ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ေလ့ရွိျပီး အၾကိမ္တုိင္း ျဖစ္ေလ့ မရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မႈ ရရွိရန္ ၾကိဳးစားေလ့ ရွိၾကသည္။ လိင္မဆက္ဆံမွီ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုး ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိအဂၤါမွ ထြက္ေသာ အရည္ ေျခာက္ခမ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး လိင္အဂၤါမ်ားသို႔ ေသြးပို႔လႊတ္ေသာ ပမာဏကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထိုသို႔ နည္းပါးျခင္းက အမ်ိဳးသမီး၏ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ ကာလတြင္ နာက်င္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အထြဋ္အထိပ္ ရရွိခ်ိန္ နည္းပါးေသာ အျခား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အျဖစ္ ကေလး ေမြးဖြါးျပီး ကာစ သို႔မဟုတ္ ရာသီေသြး ဆင္းျပီးကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္လည္း ကာမ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဆုိးရြားေသာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ခံစားႏုိင္ျခင္း နည္းပါးၾကသည္။

Credit : Apannpyay
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
ယနေ့ခေတ်၏ တွေ့ကြုံရ အများဆုံးသော လူတိုင်း၏ ဆန္ဒသည် ချစ်မှုရေးရာတွင် ကောင်းမွန်သော ဖိုမ ဆက်ဆံမှု တစ်ရပ်အတွက် စနစ်တကျ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ကျေနပ် သင့်သလောက် မကျေနပ်ရသည်များကို တွေ့ကြုံနေကြရသည်။ ကျေနပ်မှု အမြင့်ဆုံးအဆင့် (အထွဋ်အထိပ်) အရသာသို့ ရောက်ရှိခြင်းသည် အလိုအလျောက် ရောက်ရှိလာရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပျိုးယူမှသာ ရနိုင်သည့် ကျေနပ်မှု အရသာ ကောင်းမျိုး ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် သာမန် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဖြင့် ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့သည့် တိုင်အောင် သူမ၏ လိင်ဆက်ဆံဖေါ် အနေဖြင့် ကျေနပ်မှု ရချင်မှလည်း ရနိုင်ပေမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူမအနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှု၏ အရသာထူးကို အပြည့်အ၀ ခံစားတတ်သော အပြုအမူ မရှိခြင်းသည် တစ်ဖက် အမျိုးသား အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှုက် ဖြစ်စရာ ဖြစ်သည်။ (ခံစားမှု ကောင်းနေပါက ကောင်းနေသည့် အပြုအမူမျိုး မရှိခြင်း မရှိဘဲ သစ်တုံးတစ်တုံးကဲ့သို့ ပြုမူနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။)

ဖိုမ ဆက်ဆံရေးသည် လူသားတိုင်း အတွက် နှစ်သိမ့် ကျေနပ်မှုကို အပေးနိုင်ဆုံးသော အရာဖြစ်ပြီး အလုပ်တစ်ခုကဲ့သို့ ပြီးလွယ် စီးလွယ်နှင့် ဖြစ်မြောက် လောက်ရုံ ဆောင်ရွက်သင့်သော ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပေ။ မိမိတို့၏ ချစ်ဖေါ် နှင့် ဆက်ဆံကြသော အမျိုးသမီး အများစုသည် တစ်ကြိမ်မှ အထွဋ်အထိပ် မရောက်ဖူးသူများ ရှိသလို အလွန်နည်းပါးသော စိတ်ကျေနပ်မှုသာ ရခြင်းများလဲ ရှိတတ်ကြသည်။ ထိုရလဒ်များ၏ အဖြေသည် စိတ်အနှောင့်အယှုက် ဖြစ်စေခြင်းသို့ ပြောင်းလည် ဦးတည် သွားတတ်ပြီး ကာမ၏ အရသာကို နှစ်သက် ခံစားတတ်ခြင်းလည်း လျော့နည်း သွားတတ်ပေသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ လိင်ဆက်ဆံမှု အပေါ် နှစ်သက်ကြပုံမှာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမတူဘဲ ကွဲပြားနေခြင်းကလည်း ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချို့မှာ ချစ်မှုရေးရာကို ပွင့်လင်းစွာ ခံစားတတ်ကြပြီး တစ်ချို့မှာ မပွင့်တစ်ပွင့်နှင့် အလိုမကျမှုများကိုသာ ဖေါ်ပြ လိုတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပျက်ခြင်း၏ အခြေခံ အကြောင်းအရာမှာ မိဘများ အနေဖြင့် သမီးပျိုများကို ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားမည် စိုးရိမ်သောကြောင့် အလွန်အကျုံ ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်မှုများ ရှိခဲ့ခြင်း ကလည်း တစ်ကြောင်း အဖြစ် ပါဝင်သည်။

ချူပ်ချယ်မှုများဖြင့် ကြီးထွားလာကြသော မိန်းမပျိုများသည် လိင်ဆက်ဆံဖေါ် တစ်ဦးှနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ လာရပါက ဘယ်က စ၍ ဘာကို လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘဲ အရှက်သည်း မှုများကြောင့် လိုရင်း မရောက်သည်များ ဖြစ်လာရသည်။ အထွဋ်အထိပ် အတွေ့အကြုံ မရှိဖူးသော အမျိုးသမီးများသည် သူမတို့ ကိုယ်တိုင်၏ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှုကိုလည်း မရှာဖွေတတ်ကြသလို လိင်ဆက်ဆံဖေါ်၏ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု အတွက်လည်း မည်သို့ မည်ပုံ ပံ့ပိုးရမည်ကို နားလည် တတ်သိမှု မရှိကြချေ။

လိင်မှု ကိစ္စ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတည်း ပြီးမြောက် ပျော်ရွှင်၍ ရသော ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ရှိမှသာ ကောင်းမွန်သည့် ခံစားချက်မျိုး ရှိလာမည့် ကိစ္စမျိုး ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံသည့် သူများ အနေဖြင့် ဆက်ဆံနိုင်သည့် အသက်အရွယ် ခန္ဓာကိုယ် အနေအထားရှိပြီ ဆိုပါက မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိ မည်သည့် ကာမ အင်္ဂါများကို လှုံ့ဆော် နှိုးဆွပါက ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိသည်ကို သိရှိထားရန် မိမိကိုယ်မိမိ အသိပေးထားရန် လိုအပ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ အသိပေးခြင်းသည် မှားယွင်းသော လှုံ့ဆော်မှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသသူများပင်လျင် ဆေးညွန်း တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနေသော အခြေခံ အချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး၏ ယောနိ အင်္ဂါတစ်ခုလုံးကို နှိုးဆွခြင်းသည်သာ လိင်စိတ်ထကြွ စေသည်မဟုတ်ဘဲ လွန်းပုံသဏ္ဍန်ရှိသော အင်္ဂါ၏ ထိပ် (အစေ့) ကလေးကို အနည်းငယ် နှိုးဆွရုံမျှပင် ခံန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းမှ အာရုံကြောများ နှိုးကြွလာခြင်း၏ အထွဋ်အထိပ် အရသာကို ခံစား ရရှိနိုင်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ နှိုးကြွမှုသည် တစ်မြေ့မြေ့နှင့် အရိုင်းဆန်သော အသွင်သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး ကျေနပ်မှု ပြည့်၀ သွားပါက ငြိမ်သက်မှုနှင့် ပြေလျော့သော ခံစားမှုများကို ရရှိနိုင်သည်။

အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်အာသာ ဖြေလျော့ခြင်းများကို လေ့လာ နားလည် ထားကြပြီး အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် များတွင် ပိုမိုနားလည် လွယ်ကြသည်။ ထိုသို့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ဆန္ဒဖြေဖျောက်သော အလေ့အကျင့် ရှိသူများသည် လိင်ဆက်ဆံဖေါ်မှ ထိုကဲ့သို့ နှိုးဆွပေးသော အခါမျိုးတွင် အပြည့်အ၀ မကျေနပ် ကြသူများလည်း ရှိကြသည်။ ထိုသို့ နှိုးဆွမှုသည် တုန်ရင်သော ခံစားမှုကို အဓိက ခံစားရလေ့ရှိကြောင်း အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင် ခံစားနိုင်သော ထိုသို့ နှိုးဆွမှုမျိုးကို အခြားသူ တစ်ဦးဦး၏ အကူအညီဖြင့်လည်း ရယူလိုစိတ် မရှိကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးတည်းက ဦးဆောင်၍ နှိုးဆွခြင်းမျိုးကို ပြုမူခြင်းထက် ကာမ ဆက်ဆံဖေါ် နှစ်ဦးစလုံးက အပြန်အလှန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆွခြင်းသည်သာ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နှိုးဆွရာတွင် ခရမ် သို့မဟုတ် အဆီတစ်မျိုးမျိုးကို သုတ်လိမ်းပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပွတ်နယ်ပေးခြင်းကို စုံတွဲ အတော်များများ နှစ်သက်ကြသည်။

နှိုးဆွမှုမှ အခြေအနေ တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိပြီ ဆိုပါလျင် လိင်ဆက်ဆံနိုင်သော ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုထိတွေ့ ပွတ်သတ်ပေးခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးစလုံး၏ စိတ်ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှုကို ရယူရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်၏ အမျိုးသမီးများ တစ်ကိုယ်ရေ ဖျော်ဖြေမှုတွင် အသုံးပြုသည့် ကျားအင်္ဂါအတု (Vibrator) သည် အလွန်ခြားနားသော ကာမ တုန့်ပြန်မှုများကို ပေးလေ့ရှိသည်။

ကျားအင်္ဂါအတု၏ ပုံစံပြုလုပ်မှုတွင် လျပ်စီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့် စီမံထားသော သွားပွတ်တံ အငယ်ကလေး တစ်ခုကဲ့သို့ ရာဘာသားဖြင့် အမျိုးသမီး၏ အထွဋ်အထိပ်ရောက်နိုင်သော အင်္ဂါအစေ့လေး ထိပ်နှင့် တစ်ထပ်တည်း ကျနေစေရန် ဖန်တီးထားပြီး ထိုစက်ကို အသုံးပြုနေချိန် ကာလ တစ်လျောက်တွင် ဖေါ်မပြနိုင်သော ကျေနပ်မှုများဖြင့် စခန်းသွား နေရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် တစ်ကိုယ်ရေ ဖျော်ဖြေမှုကို လိင်အင်္ဂါအတု၏ အကူအညီဖြင့် အလွန်အကျွံ ခံစားထားပါက လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင် အလားတူ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုမျိုး ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ဘဲ အားမလို အားမရ ဖြစ်သွားတတ်သည်။

လိင် ဆက်ဆံ သူတိုင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပျော်ရွှင်မှုမှာ နှစ်ဦးစလုံး အပြန်အလှန် ကြင်နာမှုဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး ဆုံးခန်းတိုင် အထွဋ်အထိပ် အရသာကို ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် အတူတကွ ခံစားရရှိခြင်းကို တွေ့ကြုံရမှသာ လိင်မှုဆက်ဆံရေး၏ အနှစ်အရသာကို ခံစားကြရမည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် မိမိ၏ နှိုးဆွမှုသည် အမျိုးသမီးအပေါ် အရာမထင် ဖြစ်နေပါက ထိုအခြေအနေသည် အရေးတစ်ကြီး ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ အခြားသော အဆင်ပြေနိုင်မည့် နှိုးဆွမှု ပုံသဏ္ဍတစ်မျိုးကို ထိုအချိန်တွင် ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။

လိင် ဆက်ဆံမှုတွင် အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီး၏ ပါဝင်လာလိုစိတ် နှိုးဆွခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် မည်သည့် အခြေအနေတွင် အမျိုးသမီးများ အထွဋ်အထိပ် အနေအထားကို ရောက်ရှိသည် ဆိုသည်ကိုလည်း တတ်သိ နားလည်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ နားလည်ထားမှသာ သူမ၏ ကြွက်သားများကို အထိအခိုက်မရှိဘဲ လိုတိုး ပိုလျော့ ဆက်ဆံမှု ပုံသဏ္ဍန်သို့ လမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့် သူမ၏ နောက်ကြောများ ကွေးညွတ်လာပြီး ဦးခေါင်း အနောက် လန်သွားသည့် အချိန်သည် သူမ၏ အထွဋ်အထိပ် ခံစားမှု အမြင့်ဆုံး ရောက်၇ှိရန် အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ကျေနပ်မှုကို အလိုက်သင့် ပုံစံဖြင့် ထိန်းပေးထားနိုင်ပါက သူမသည် ပြီးပြည့်စုံသော အကောင်းဆုံးသော ကာမ ဆက်ဆံမှု ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လိင် မှုကိစ္စ ဆက်ဆံတိုင်းတွင် စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အေ၀ ရရှိခြင်းမှာ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်သာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အကြိမ်တိုင်း ဖြစ်လေ့ မရှိချေ။ အချို့သော စုံတွဲများသည် ၎င်းတို့နှင့် သင့်တော်မည့် လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံစံများကို မကြာခဏ ဆိုသလို ပြောင်းလဲ ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် ကျေနပ်မှု ရရှိရန် ကြိုးစားလေ့ ရှိကြသည်။ လိင်မဆက်ဆံမှီ အရက် အလွန်အကျွံသောက်သုံး ခြင်းသည် အမျိုးသမီး၏ ယောနိအင်္ဂါမှ ထွက်သော အရည် ခြောက်ခမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး လိင်အင်္ဂါများသို့ သွေးပို့လွှတ်သော ပမာဏကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။ ထိုသို့ နည်းပါးခြင်းက အမျိုးသမီး၏ လိင်ဆက်ဆံချိန် ကာလတွင် နာကျင်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ် စေသည်။

အမျိုးသမီးများတွင် အထွဋ်အထိပ် ရရှိချိန် နည်းပါးသော အခြား အကြောင်းပြချက်များ အဖြစ် ကလေး မွေးဖွါးပြီး ကာစ သို့မဟုတ် ရာသီသွေး ဆင်းပြီးကာစ အချိန်များတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရချိန်တွင်လည်း ကာမ ဆက်ဆံခြင်းများကို လိုလားနှစ်သက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြား အကြောင်းတစ်ခုမှာ ဆိုးရွားသော လိင်ဆက်ဆံဖေါ်နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသည့် အမျိုးသမီးများတွင်လည်း အထွဋ်အထိပ် အရသာကို ခံစားနိုင်ခြင်း နည်းပါးကြသည်။

Credit : Apannpyay

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top